LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowiska: od podinspektora do głównego specjalisty ds. obsługi inwestycji w Sekcji Formalno – Prawnej  w  Dziale  Inwestycji
 
Wymiar etatu:1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy: 
– praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie,
– codzienna, bezpośrednia obsługa klienta, współpraca z inwestorami/ wykonawcami.

Główne obowiązki:

 • obsługa procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności współpraca z nadzorem inwestorskim, wykonawcami robót budowlanych oraz instytucjami występującymi w procesie inwestycyjnym,
 • współpraca w przygotowaniu zapisów umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • nadzór realizacji zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • planowanie i organizacja robót budowlanych, w tym w szczególności poprzez nadzorowanie harmonogramów realizacji przedstawianych przez wykonawców,
 • nadzór nad przebiegiem procesów odbiorowych.

Wykształcenie: wyższe, preferowane w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o zarządzaniu.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 • umiejętność pracy na komputerze, w tym z wykorzystaniem pakietu MS Office,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • skrupulatność, sumienność i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi,
 • znajomość procedur odbiorowych na placu budowy,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • oświadczenie kandydata  o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;

W miesiącu sierpniu stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił min. 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  7 października 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. obsługi inwestycji Sekcji Formalno – Prawnej w Dziale Inwestycji”

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Za dzień złożenia dokumentów  uznaje
się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  przez domofon). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727-39-26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót