Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Ważne do 28 września 2018 r. 

Warunki pracy: praca  przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.

Główne obowiązki:

– współudział w  planowaniu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
– współudział w planowaniu budżetu i rozliczaniu  projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
– bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych jednostki;
– przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
– zapewnienie ściągania należności i dochodzenia roszczeń.

Wykształcenie:

wyższe lub podyplomowe ekonomiczne

Wymagania niezbędne:

– min. 3 letni staż pracy
– znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
– znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansów publicznych,
– znajomość przepisów samorządowych,
– znajomość przepisów podatkowych,
– bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
– dobra organizacja pracy, dokładność i staranność,
– umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania  wniosków,
– wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i  międzyinstytucjonalnych,
– umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostce budżetowej
znajomość programu Progman,
– znajomość specyfiki rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych
– znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV  oraz list motywacyjny,
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe oraz staż pracy,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
– oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 28 września 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: Zastępcę Głównego Księgowego
Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane.
Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od strony Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót