Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca  przy komputerze powyżej czterech godzin,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z możliwością zastosowania systemu równoważnego czasu pracy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, UrbanLab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach – lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Główne obowiązki:
· bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych, w szczególności poprzez wprowadzanie wniosków o zaangażowanie oraz korekt wniosków o zaangażowanie,
· przygotowywanie wniosków o uruchomienie środków,
· rozliczanie zaliczek,
· księgowanie dokumentacji dotyczącej majątku i weryfikacja majątku na kontach księgowych,
· wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,
· sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
· bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych (faktur, list płac, wyciągów bankowych, itp.),
· weryfikacja kont rozrachunkowych pod względem zgodności zapisów i rozliczeń należności
i zobowiązań,
· weryfikacja potwierdzeń sald z kontrahentami,
· weryfikacja kont pozabilansowych,
· współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki, okresowych analiz ich realizacji oraz sporządzaniu wniosków o ich zmianę,
· sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki,
· sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki,
· stałe i systematyczne zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych.

Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe ekonomiczne. 

Wymagania niezbędne:
· minimum trzyletni staż pracy,
· doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostce budżetowej,
· znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
· znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
· znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
· znajomość przepisów podatkowych,
· bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i Excel,
· bardzo dobra obsługa programu PROGMAN,
· wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, terminowość i odpowiedzialność,
· umiejętności analityczne,
· umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
· szybkie przyswajanie informacji,
· odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:
· znajomość specyfiki rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
· znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

W miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: zastępca głównego księgowego”, do dnia 10 lipca 2023 r., do godziny 16:00.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego),
2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: zastępca głównego księgowego”

Inne informacje:
·        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
·        Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
·        Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny,
– oryginałów: CV, listu motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót