Laboratorium Innowacji Społecznych

ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej czterech godzin,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z możliwością zastosowania systemu równoważnego czasu pracy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, UrbanLab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach – lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych: https://lis.gdynia.pl/projekty

Główne obowiązki:
· planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych jednostki, a także projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
· prowadzenie rachunkowości LIS,
· zapewnienie ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
· prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych,
· nadzór nad administrowaniem funduszem socjalnym w LIS,
· wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
· dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
· nadzór nad prowadzeniem  rejestrów umów: umów cywilnoprawnych z firmami oraz z osobami fizycznymi, w tym umów-zleceń oraz o dzieło.

Wykształcenie – wymagane spełnienie jednego z poniższych warunków:
– ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
– wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka  w księgowości,
– wpis do rejestru biegłych rewidentów,
– certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymagania niezbędne:
– minimum trzyletni staż pracy,
-· doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostce budżetowej,
-· znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
– znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
– znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
– znajomość przepisów podatkowych,
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i Excel,
– bardzo dobra obsługa programu PROGMAN,
– wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, terminowość i odpowiedzialność,
– umiejętności analityczne,
– umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
– szybkie przyswajanie informacji,
– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:
– znajomość specyfiki rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
– znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny,
prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
– kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
– oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
– w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

W miesiącu wrześniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem –

„Rekrutacja na stanowisko:  Główny księgowy”, do dnia 10 listopada 2023 r., do godziny 16:00

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego),
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: Główny Księgowy”

Inne informacje:
– kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
– oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
– oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny,
– oryginałów: CV, listu motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót