Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynkach z/bez windy, na parterze
  i I piętrze w godzinach od 8:00 do 16:00

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • przeprowadzanie okresowych analiz  stanu bhp w jednostce wraz z propozycjami przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych rozwiązań, jak również udział w ocenie dokumentacji dot. modernizacji jednostki,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • przedstawianie wniosków dot. zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji w zakresie bhp,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji), opracowywanie wniosków w tym zakresie oraz kontrola nad ich realizacją,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów bhp,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • współpraca w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,,
 • współpraca z laboratoriami w zakresie dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych,
 • planowanie i realizowanie dostaw materiałów i usług na rzecz jednostki,
 • wsparcie w prowadzeniu zamówień publicznych na dostawy materiałów, usługi i roboty budowlane w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki,
 • dbanie o mienie i pozytywny wizerunek jednostki.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp,
 • umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy,
 • wymagana wiedza w zakresie znajomości ustawy zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte umiejętności współpracy oraz słuchania,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa programów komputerowych Ms Office (w szczególności Ms Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • praca w sektorze biznesowym/ administracji, związana z kontraktowaniem usług, współpracą z klientami, dostawcami,
 • doświadczenie w planowaniu pracy kilkuosobowego zespołu/ pracy osób w kilku lokalizacjach.

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dokumenty potwierdzające kierunkowy min. 3 staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych [POBIERZ PLIK].

W miesiącu maju wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  26 czerwca  2020  r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: starszego
specjalisty w Laboratorium Innowacji Społecznych”

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu.
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
  w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego)
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót