Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty: psychologa – animatora warsztatów grup samopomocowych w Dziale Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych

Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)
Ogłoszenie ważne do 14 sierpnia 2018 r.  

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

·       Kodeksie pracy, Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, praca w budynku z windą – na parterze, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4h dziennie.
·        Praca realizowana będzie w trybie zmianowym, popołudniami, także w weekendy; Główne miejsce pracy znajdować  będzie się w Centrum Usług Społecznych – Przystań Śmidowicza 49 (Gdynia – Oksywie).

Główne obowiązki:

– współrealizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu usług społecznych, kierowanych do wykluczonych społecznie/ zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni – tworzenie i wdrażanie autorskich działań na rzecz wykluczonych społecznie mieszkańców Gdyni
– realizacja wsparcia psychologicznego – indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników projektu; prowadzenie konsultacji psychologicznych; diagnoza sytuacji psychologicznej uczestników projektu; animowanie działań wynikających z Indywidualnej Ścieżki Rozwoju uczestników;
– animowanie działań grup samopomocowych; prowadzenie praktycznego treningu umiejętności społecznych; prowadzenie działań animacyjnych, aktywizacyjnych i integracyjnych, min. przez prowadzenie grup samopomocowych, warsztatów z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, współorganizację/ animację wydarzeń integrujących;
– współtworzenie oferty nowopowstającego, pionierskiego, nieszablonowego Centrum Usług Społecznych – Przystani Śmidowicza 49 (zlokalizowanego w Gdyni, w dzielnicy Oksywie, na obszarze rewitalizacji) – sieciowanie oferty, realizacja autorskich działań mających na celu zwiększenie kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego, pokonywania indywidualnych kryzysów, zwiększania kompetencji wychowawczych; wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży;
– integrowanie miejskich zasobów i oferty na rzecz osób wykluczonych społecznie i wykluczeniem społecznym zagrożonych, wspierających wychodzenie z kryzysów (z zakresu sportu, kultury, sztuki, pomocy społecznej, innowacji społecznych, partycypacji);
– prowadzenie nieszablonowej pracy, opartej na wzmacnianiu zasobów mieszkańców, potencjałów osób wykluczonych społecznie/ wykluczeniem zagrożonych;
– praca z lokalną społecznością oraz lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami, współpraca z instytucjami, organizacjami, społecznościami lokalnymi i działaczami w zakresie rozwijania działań z zakresu partycypacji i włączania osób wykluczonych społecznie w działania społeczne;
– prowadzenie stałej współpracy z zespołem projektowym, z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji
– prowadzenie spotkań, warsztatów z uczestnikami projektu oraz spotkań interdyscyplinarnych
z kluczowymi interesariuszami;
– realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wytycznymi i zasadami programowymi, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych zadań.

Wykształcenie:

– wykształcenie wyższe psychologiczne poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej;

Wymagania niezbędne:

– min. 2  letni staż pracy
– doświadczenia pracy na stanowisku psychologa/ trenera;
– umiejętność prowadzenia spotkań, zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych;
– umiejętności trenerskie;
– umiejętności i wiedza z zakresu indywidualnych i grupowych oddziaływań;
– umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;
– umiejętność motywowania i włączania osób/ grup w działania;
umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, animowania działań;
– umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
– swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
– wysoko rozwinięte umiejętności współpracy;
– umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/ społecznym;
– kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
– umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
– samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
– dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
– umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
– zdolność do szybkiego uczenia się;
– ciekawość świata i procesów społecznych;
– otwartość na wdrażania nowatorskiej, nieszablonowej oferty/ współtworzenia pionierskiego, unikatowego miejsca;
– otwartość na doświadczenia osób z różnych miejsc zawodowych i z różnymi doświadczeniami społecznymi;
– wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i międzyinstytucjonalnych;
– umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
– bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
– znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenia w zakresie pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego (zwłaszcza z klientami pomocy społecznej);

– kursy uzupełniające z zakresu psychologii, potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);

– znajomość metodyki uczenia się dorosłych;

– doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;

– doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów  finansowanych  ze środków unijnych bądź innych źródeł finansowania;

– doświadczenia w samodzielnej realizacji  własnych, autorskich projektów, na przykład badawczych, artystycznych, społecznych;

– otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny oraz CV;
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz 2 lata stażu pracy
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
– oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”;
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu lipcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.
Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót