Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Zarządzenia Kadrami i Współpracy:
Do Działu Zarządzania Kadrami i Współpracy należy całokształt zadań związanych z polityką personalną w Laboratorium Innowacji Społecznych, w tym: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami BHP oraz badaniami lekarskimi pracowników, prowadzenie spraw dotyczących oceny pracowniczej, służby przygotowawczej, naborów, adaptacji nowozatrudnionych pracowników, naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów zlecenia, sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych; prowadzenie rachuby płac polegającej na naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ekwiwalentów, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników itd.

Główne obowiązki:

 1. zgłaszanie i wyrejestrowywanie do ubezpieczeń społecznych pracowników Laboratorium i członków ich rodzin oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów wynagrodzeń oraz potrąceń z wynagrodzeń,
 3. naliczanie świadczeń należnych pracownikom Laboratorium z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z przepisów wewnętrznych jednostki,
 4. przygotowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń.
 5. naliczanie i współpraca w zakresie uzgadniania sald kont rozrachunkowych podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.
 6. naliczanie i współpraca w zakresie uzgadniania sald kont rozrachunkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.
 7. ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z komornikami sądowymi,
 8. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, raportów (m. in. RMUA, RIA) oraz korekt dokumentów do ZUS,
 9. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 10. przygotowywanie sprawozdań do GUS,
 11. sporządzanie rocznych informacji podatkowych i rozliczeń rocznych pracowników,
 12. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników LIS,
 13. opracowywanie danych do projektu budżetu oraz danych o wykonaniu budżetu w zakresie należącym do zadań Działu Zarządzania Kadrami i Współpracy.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 2. co najmniej dwuletni staż pracy,
 3. znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1320 z późn. zm.) , ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1282), ustawy z dnia 13 października  1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 423, z późn. zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 291, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1133, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1835, z późn. zm.),

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub w zakresie ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, kadr i płac, prawa pracy,
 2. staż pracy w administracji publicznej (państwowej lub samorządowej) lub w instytucji kultury na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń i innych należności związanych ze stosunkiem pracy i umowami cywilnoprawnymi,
 3. znajomość programu Płatnik,
 4. znajomość programu Progman Kadry, Progman Zlecone i Progman Płace,
 5. znajomość zagadnień związanych z planowaniem budżetowym i sprawozdawczością budżetową,
 6. znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 9. samodzielność,
 10. dobra organizacja pracy,
 11. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 12. znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV oraz list motywacyjny; prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
 6. z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 9. podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia.

W miesiącu wrześniu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 25 listopada 2021 r.

1/ w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego),

2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „rekrutacja na stanowisko – od specjalisty do starszego inspektora
w  Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
1)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej,
2)     oferty osób, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną zniszczone,
3)     oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

 *W przypadku wyboru kandydata do zatrudnienia ma on obowiązek dostarczenia przed zatrudnieniem:

 1. „zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 2. oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem (dotyczy ofert złożonych pocztą elektroniczną),
 3. do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
powrót