Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynkach z/bez windy, na parterze i I piętrze w godzinach od 8:00 do 16:00 i/lub od 13:00 do 21:00.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

 

Co robimy w Dziale Administracji:

Zespół Administracji realizuje zadania umożliwiające działalność LIS i wypełnianie przez jednostkę celów statutowych. Ma wpływ na tworzenie procedur i regulacji, rozwiązań i procesów umożliwiających całościowy, dynamiczny i profesjonalny rozwój organizacji. Odpowiada przede wszystkim za utrzymanie obiektów zarządzanych przez LIS, rozwiązania informatyczne, zapewnienie szeroko rozumianej ochrony, utrzymanie czystości, kontraktowanie usług, (współ)organizację wydarzeń organizowanych przez LIS.

Główne obowiązki:

 • bezpośrednia współpraca z Dyrektorem LIS w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwoju LIS,
 • wszechstronna obsługa spotkań, wydarzeń, przedsięwzięć i inicjatyw organizowanych przez Dyrektora LIS,
 • współpraca z jednostkami miejskim, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami oraz podmiotami gospodarki rynkowej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, organizacji imprez, wydarzeń, konferencji, wystaw i eventów organizowanych przez LIS,
 • praca kreatywna, koncepcyjna i realizacyjna, we współpracy ze wszystkimi działami LIS, nad wydarzeniami organizowanymi przez LIS w ramach prowadzonej przez LIS działalności w obszarze programów i projektów,
 • dbanie o mienie i pozytywny wizerunek jednostki,
 • opracowywanie analiz, szacunków, prognoz oraz planów w zakresie realizacji budżetu oraz jego planowania,
 • przygotowywanie sprawozdań i podsumowań z realizowanych działań,
 • tworzenie grafiki użytkowej i projektowanie materiałów wewnętrznych na potrzeby imprez, wydarzeń, konferencji, wystaw i eventów organizowanych przez LIS, przygotowywanie relacji z wydarzeń,
 • obsługa programów komputerowych Ms Office, (w szczególności Ms Excell), Corel.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:

 • kreatywność, doświadczenie pracy w sektorze kreatywnym,
 • zainteresowania zawodowe takimi zagadnieniami jak wspieranie zespołów pracowniczych, wzmacnianie aktywności mieszkańców, innowacje społeczne, partycypacja, animacja, kreowanie sytuacji edukacyjnych,
 • umiejętność łączenia kreacji z praktycznymi wdrożeniami,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń, tworzeniu eventów,
 • umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy,
 • doświadczenie we współpracy z podmiotami/ kontrahentami/ mieszkańcami,
 • umiejętność tworzenia grafiki użytkowej/ wizualizacji i projektowania materiałów / produktów,
 • wiedza w zakresie znajomości ustawy zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte umiejętności współpracy oraz słuchania,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • identyfikacja z realizowanymi działaniami,
 • samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa programów komputerowych Ms Office, (w szczególności Ms Excell), Corel,
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość realiów środowiska gdyńskiego,
 • wiedza z zakresu specyfiki funkcjonowania jednostek budżetowych,
 • praca w sektorze biznesowym/ artystycznym/ administracji, związana z kontraktowaniem usług, współpracą z klientami, dostawcami,
 • doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy kilkuosobowego zespołu/ osób działających w kilku lokalizacjach,
 • doświadczenie bezpośredniej współpracy z dyrektorami jednostek budżetowych/ kadrą menadżerską.

 

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
  81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
 4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażanej zgody
  w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
  z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
 7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nizbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
 9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1282)”;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  28 lutego 2020 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko:
od specjalisty do głównego specjalisty

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu.
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
  w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego)
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót