LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty – koordynatora Przystani Śmidowicza 49

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
– praca w budynkach o dwóch kondygnacjach, z windą (na piętrze) lub bez windy (na parterze i na 1 piętrze), praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w trybie zmianowym (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna bezpośrednia obsługa klienta.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w ramach Sieci Domów Sąsiedzkich – Przystań
Sieć Domów Sąsiedzkich „Przystanie” to lokalne centra usług miejskich i aktywności sąsiedzkiej, zlokalizowane obecnie w 5 dzielnicach Gdyni (i rozbudowywane w 3 kolejnych), będące kołem zamachowym zmian dzielnicowych, rozwijające potencjał międzypokoleniowy i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Tworzone są, w zależności od lokalnego kontekstu, w partnerstwie  min. z: Centrum Aktywności Seniora, Biblioteką Gdynia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 3 z wszystkich Przystani działają na obszarach rewitalizacji, realizując założenia określone w Gminnym Programie Rewitalizacji.  Sieć rozwija się także w oparciu o realizowane projekty społeczne. Każdy Dom Sąsiedzki i działalność w społecznościach lokalnych prowadzona jest przez dwóch animatorów społecznych. Dołącz do zespołu przestrzeni społecznych, który obecnie liczy 11 osób; powiększ zespół kreujący i wdrażający idee domów sąsiedzkich i wspierania rozwoju gdyńskich społeczności lokalnych!
Więcej o Przystaniach: www.przystan.gdynia.pl FB: Przystań Gdynia. Sieć domów sąsiedzkich.

Przystań Śmidowicza 49
Przystań Śmidowicza 49 funkcjonuje na Oksywiu od czerwca 2018 roku. We wrześniu 2020 r. została uruchomiona w pełnym zakresie po gruntownej przebudowie i rozbudowie budynku, w którym dawniej swoją siedzibę miał Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu oraz zagospodarowaniu przyległego terenu. W Przystani Śmidowicza 49 działają: Dom Sąsiedzki – prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Klub Seniora „Północ”, SPOT Światłowcy Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Diagnoza i Terapia Gdynia – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W Przystani do dyspozycji mieszkańców znajdują się następujące pomieszczenia i obiekty: sala sąsiedzka z kuchnią, sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia, pracownia artystyczna, pracownia krawiecka, salka konferencyjna oraz rozmównica. Na ogólnodostępnym dziedzińcu znajdują się urządzenia sportowe, rekreacyjne i zabawowe dla dzieci, ogród społeczny oraz miejsce, w którym mogą odbywać się np. pokazy kina plenerowego.
Powierzchnia obiektu to ok. 3100 m kw.

Główne obowiązki
– wdrażanie gdyńskiego modelu Przystani;
– odpowiedzialność za funkcjonowanie Przystani Śmidowicza jako całości (budynku, współpracy instytucji oraz oferty realizowanej przez Laboratorium Innowacji Społecznych); łącznie działań o charakterze administracyjnym z planowaniem i realizacją działań społecznych i kulturalnych
– koordynowanie pracy 7 osobowego zespołu o zróżnicowanych kompetencjach;
– zarzadzanie konkretną przestrzenią i dbanie o budynek o powierzchni (3100 m kw.) w tym zamawianie materiałów, tworzenie grafików pracy, dbałość o ciągłość obsługi, zapewnienie prowadzenia punktu recepcyjnego, dbanie o majątek budynku, dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń, tworzenie pomysłu na działalność sal wielofunkcyjnych;
– inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w danej Przystani oraz stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,  z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, także na obszarach rewitalizowanych;
– współtworzenie oferty działalności Przystani w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca, budowanie porozumień, wspieranie sił społecznych i lokalnych liderów; działanie min. w oparciu o planowanie programu działań sąsiedzkich, realizację umów, kontraktowanie wykonawców działań, zawiązywanie lokalnej współpracy; odpowiedzialność za sprawne i skuteczne działanie przestrzeni Przystani;
– planowanie i wdrażanie działań o charakterze międzykulturowym; prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych i działań partycypacyjnych;
– zarzadzanie budżetem miejsca, pochodzącym z budżetu gminy oraz ze środków zewnętrznych; przygotowywanie i realizacja projektów; współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę Przystani.
– kompletowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji planowanych działań Przystani oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami;

Wykształcenie
wyższe

Wymagania niezbędne
– samodzielność;
– umiejętność łączenia kompetencji związanych z bezpośrednią współpracą z mieszkańcami, wolontariuszami i lokalnymi liderami z umiejętnością koordynacji Przystani jako konglomeratu funkcji i zarzadzania konkretna Przestrzenią;
– umiejętność łączenia kompetencji z zakresu administrowania budynkiem z planowaniem i wdrażaniem oferty o charakterze społecznym i kulturalnym;
– umiejętność koordynacji pracy zespołu o zróżnicowanych kompetencjach; umiejętność prowadzenia współpracy między różnymi jednostkami i organizacjami;
– otwartość na wdrażanie i rozwój zagadnień integracji międzykulturowej;
– umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania współpracy, kompetencje komunikacyjne;
– otwartość do pracy na obszarze rewitalizacji i podejmowanie działań na rzec osób o szczególnych potrzebach;
– znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
– znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania dodatkowe
– umiejętność swobodnego wypowiadania się i formułowanie myśli na piśmie również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym);
– dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
Proces rekrutacyjny jest planowany na pierwszy tydzień listopada 2022 r. Obejmować będzie rozmowy rekrutacyjne i/lub formę warsztatową.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów,
– kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
– oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
– w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
– podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 27 października 2022 r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:\\

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty – koordynatora Przystani Śmidowicza 49”
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
– Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
– Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne
informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót