Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy :

 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze;

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS):

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa         w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

 

Co robimy w Dziale Diagnoz i Partycypacji (DIP)?

Jako zespół DIP odpowiadamy przede wszystkim za koordynację gdyńskiego budżetu obywatelskiego i prowadzenie konsultacji społecznych na poziomie dzielnic i całego miasta. Wspieramy umiejętnościami badawczymi oraz pomysłami na angażowanie mieszkańców różne przedsięwzięcia prowadzone przez LIS oraz inne miejskie instytucje. Swoimi działaniami wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek. Słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami.

W DIP słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami. Rozwijamy własne pomysły na podnoszenie jakości dialogu w mieście – szukamy nowych rozwiązań i upowszechniamy myślenie partycypacyjne wśród urzędników, radnych i mieszkańców. W każdym z realizowanych przez nas procesów wykorzystujemy zarówno nasze umiejętności analityczne, jak i doświadczenie moderatorskie oraz podejście nastawione na rozmowę, wymianę opinii i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

 

Kogo szukamy?

Nowa osoba w zespole będzie odpowiadać przede wszystkim za realizację procesów badawczych oraz ewaluacyjnych, które towarzyszą naszym standardowym działaniom. Ponadto będzie wspierać na co dzień realizację dotychczasowych działań Działu oraz pomagać w inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie rozwoju partycypacji w Gdyni.

 

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • planowanie i realizacja procesów badawczych oraz ewaluacyjnych (w tym ewaluacji każdej edycji Budżetu Obywatelskiego),
 • projektowanie i realizacja badań towarzyszących procesom konsultacyjnym,
 • pisanie raportów z przeprowadzonych procesów badawczych,
 • praca nad rozwojem innowacji społecznych w Gdyni w obszarze partycypacji obywatelskiej oraz przedsięwzięć tworzonych w dialogu z mieszkańcami,
 • udział w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim oraz budżetu obywatelskiego,
 • współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, lokalnymi aktywistami, interesariuszami przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć partycypacyjnych oraz na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego.

 

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:

 • 2 letni staż pracy,
 • doświadczenie w projektowaniu oraz realizowaniu procesów badawczych i ewaluacyjnych (przy wykorzystaniu metod ilościowych i jakościowych),
 • umiejętność dokonywania ilościowej i jakościowej analizy wyników badań oraz pisania raportów badawczych,
 • umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi, pakietem MS Office,
 • łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych),
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność i terminowość,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim,
 • ciekawość i gotowość na rozwój w obszarze partycypacji obywatelskiej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych,
 • znajomość realiów funkcjonowania budżetu obywatelskiego,
 • umiejętność i doświadczenie w moderowaniu spotkań, debat,
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku gdyńskim, wiedza na temat specyfiki funkcjonowania miasta,
 • kreatywność i nieszablonowe podejście do spraw społecznych,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym,
  w sektorze pozarządowym).

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające w/w 2-letni staż pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  7 sierpnia  2020  r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko:
od specjalisty do głównego specjalisty
 w Laboratorium Innowacji Społecznych”

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu.
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
  w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego)
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 08 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

• oświadczenie rekrutacyjne

• informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót