Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Administracji
Nabór dotyczy: 2 etaty,
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynkach z/bez windy, na parterze i I piętrze w systemie równoważnego czasu pracy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Administracji:
Zespół Administracji realizuje zadania umożliwiające działalność LIS i wypełnianie przez jednostkę celów statutowych. Ma wpływ na tworzenie procedur i regulacji, rozwiązań i procesów umożliwiających całościowy, dynamiczny i profesjonalny rozwój organizacji. Odpowiada przede wszystkim za utrzymanie obiektów zarządzanych przez LIS,  zapewnienie szeroko rozumianej ochrony, utrzymanie czystości, kontraktowanie usług, (współ)organizację wydarzeń organizowanych przez LIS.

Główne obowiązki:
· realizowanie zamówień na dostawy materiałów, usługi i prace remontowe w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki, planowanie i realizowanie dostaw materiałów i usług – w tym zadań i usług niezbędnych do zamówienia w ramach realizowanych projektów, w oparciu o obowiązujące procedury projektowe,
· dbanie o mienie jednostki,
· współpraca z wszystkimi działami LIS, partnerami realizującymi z LIS wspólne przedsięwzięcia, współpraca z innymi jednostkami miejskimi w zakresie realizowanych zadań,
· współpraca z jednostkami miejskim oraz podmiotami gospodarki rynkowej w zakresie prawidłowej realizacji zadań administracyjnych,
· opracowywanie, szacunków, prognoz oraz planów w zakresie realizacji budżetu oraz jego planowania,
· obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem rejestrów i ewidencji zadań realizowanych przez LIS,
· obsługa programów komputerowych Ms Office (w szczególności Ms Excell), ,
· czasowe zastępstwo w prowadzeniu sekretariatu LIS, wraz z prowadzeniem obiegu dokumentów.

Wykształcenie:
· wykształcenie średnie – minimum 3 lata stażu pracy,
· wykształcenie wyższe – minimum 2 lata stażu pracy.

Wymagania niezbędne:
· umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy,
· doświadczenie w prowadzeniu recepcji /sekretariatu/ punktu bezpośredniej obsługi klienta bądź doświadczenie organizacji pracy miejsca o takim charakterze,
· umiejętność pracy w zespole,
· wysoka kultura osobista,
· sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
· umiejętność szybkiego uczenia się,
· samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
· umiejętność pracy pod presją czasu,
· biegła obsługa programów komputerowych Ms Office, (w szczególności Ms Excell), ,
· otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.

Wymagania dodatkowe:
· praca w sektorze biznesowym/ administracji, związana z kontraktowaniem usług, współpracą z klientami, dostawcami,
· doświadczenie we współpracy z kilkunastoosobowym zespole pracującym w kilku lokalizacjach.

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
zawodowe;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
·  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych,
załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu grudniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać do dnia 10 lutego 2023 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty
ds. administracyjnych w Dziale Administracji”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny,
– oryginałów CV, listu motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia
oświadczenie rekrutacyjne
informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót