Nabór dotyczy 1 etatu

Wymiar etatu: 1/1 etat (40 godzin tygodniowo),

Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy – na pierwszym piętrze, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca co do zasady stacjonarna w biurze, z możliwością wyjazdów do lokalizacji administrowanych przez LIS znajdujących się na terenie Gdyni,
 • praca w podstawowym czasie pracy od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z możliwością przejścia na równoważny czas pracy w przypadku wystąpienia takich potrzeb po stronie Pracodawcy. Równoważny czas pracy do 12 godzin na dobę w miesięcznych okresach rozliczeniowych pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi.
 • główne miejsce pracy znajdować będzie się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Czym zajmujemy się w Dziale Organizacji:

Do zadań działu należy m.in.:

 • całokształt zadań związanych z kompleksowym wdrażaniem i nadzorem realizacji polityki zarządczej w LIS,
 • projektowanie oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, w tym aktualizacja regulaminów i standardów działania w LIS,
 • prowadzenie rejestrów obowiązujących w LIS,
 • opracowywanie cenników, regulaminów oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji związanej z wynajmem przestrzeni administrowanej przez LIS,
 • przygotowywanie ofert wynajmu i pozyskiwanie Klientów w zakresie wynajmu administrowanej powierzchni,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, praktyk oraz wolontariatu,
 • realizacja całokształtu spraw związanych z pomocą publiczną, w tym z pomocą de minimis,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, praktyk oraz wolontariatu,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw sądowych.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rejestrów w tym. m.in.  rejestrów Zarządzeń, Pełnomocnictw, Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem pomocy de minimis;
 • współpraca przy prowadzeniu działań związanych z kontrolą zarządczą;
 • współpraca przy opracowywaniu oraz bieżącej aktualizacji regulaminów i procedur obowiązujących w jednostce;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z organizacją staży, praktyk, wolontariatu;

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub prawa,
 • doświadczenie zawodowe – mile widziane doświadczenie w jednostkach samorządowych.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: ustawy o finansach publicznych (aktualna wiedza), ustawy o samorządzie gminnym (aktualna wiedza), ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (aktualna wiedza),
 • dobra znajomość obsługi komputera – programów:, MS OFFICE
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • komunikatywność,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • doświadczenie w pracy metodą projektową,
 • biegłość w obsłudze arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel,
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny:

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz w doświadczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 21 czerwca 2022r.

1. w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)

2. pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH,  Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od referenta do specjalisty w Dziale Organizacji ”

3. przesłać pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:

 1. „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny,
 2. oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
 3. do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

Dokumenty do pobrania: 

– oświadczenie rekrutacyjne https://bit.ly/3N21Cpl
– informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://bit.ly/3ttwCXJ
powrót