Wymiar etatu:
1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynkach z/bez windy, na parterze i I piętrze w godzinach od 8:00 do 16:00 i/lub od 13:00 do 21:00.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Administracji:
Zespół Administracji realizuje zadania umożliwiające działalność LIS i wypełnianie przez jednostkę celów statutowych. Ma wpływ na tworzenie procedur i regulacji, rozwiązań i procesów umożliwiających całościowy, dynamiczny i profesjonalny rozwój organizacji. Odpowiada przede wszystkim za utrzymanie obiektów zarządzanych przez LIS, rozwiązania informatyczne, zapewnienie szeroko rozumianej ochrony, utrzymanie czystości, kontraktowanie usług, (współ)organizację wydarzeń organizowanych przez LIS.

Główne obowiązki:
· współpraca z wszystkimi działami LIS, partnerami realizującymi z LIS wspólne przedsięwzięcia, współpraca z innymi jednostkami  miejskimi w zakresie realizowanych zadań,
· współpraca z jednostkami miejskim oraz podmiotami gospodarki rynkowej w zakresie prawidłowej realizacji zadań administracyjnych,
· wsparcie w prowadzeniu zamówień publicznych na dostawy materiałów, usługi i roboty budowlane w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki, planowanie i realizowanie dostaw materiałów i usług,
· dbanie o mienie i pozytywny wizerunek jednostki,
· opracowywanie analiz, szacunków, prognoz oraz planów w zakresie realizacji budżetu oraz jego planowania,
· obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem rejestrów i ewidencji zadań realizowanych przez LIS,
· tworzenie grafiki użytkowej i projektowanie materiałów wewnętrznych na potrzeby działu administracji i administrowania obiektami,
· opracowywanie wizualizacji na potrzeby spersonalizowanych zamówień działu administracji oraz identyfikacji wizualnej,
· prowadzenie działań w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania środowiska windows oraz office,
· obsługa platform internetowych oraz aplikacji webowych,
· diagnozowanie usterek sprzętu komputerowego, przyjmowanie zgłoszeń /usterek od pracowników LIS w zakresie IT, obsługa programów komputerowych Ms Office, (w szczególności Ms Excell), Corel,
· czasowe zastępstwo w prowadzeniu sekretariatu LIS w placówkach zamiejscowych, wraz z prowadzeniem obiegu dokumentów.

Wykształcenie:
· wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:
· umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy,
· doświadczenie w prowadzeniu recepcji /sekretariatu/ punktu bezpośredniej obsługi klienta bądź doświadczenie organizacji pracy miejsca o takim charakterze,
· umiejętność tworzenia grafiki użytkowej/ wizualizacji i projektowanie materiałów,
· znajomość instalacji, konfiguracji oraz użytkowania środowiska windows oraz office, wiedza z zakresu rozwiązań IT,
· doświadczenie w obsłudze platform internetowych oraz aplikacji webowych,
· umiejętność diagnozowania usterek sprzętu komputerowego w zakresie IT,
· wiedza w zakresie znajomości ustawy zamówień publicznych,
· umiejętność pracy w zespole,
· wysoko rozwinięte umiejętności współpracy oraz słuchania,
· wysoka kultura osobista,
· sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
· umiejętność szybkiego uczenia się,
· samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
· umiejętność pracy pod presją czasu,
· biegła obsługa programów komputerowych Ms Office, (w szczególności Ms Excell), Corel,
· otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.

Wymagania dodatkowe:
· praca w sektorze biznesowym/ administracji, związana z kontraktowaniem usług, współpracą z klientami, dostawcami,
· doświadczenie we współpracy z kilkunastoosobowym zespole pracującym w kilku lokalizacjach.

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, CV
• dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażanej zgody
w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nizbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1282)”;
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 28 lutego 2020 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. administracyjnych”

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót