Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynkach z/bez windy, na parterze i I piętrze w godzinach od 8:00 do 16:00 i/lub od 13:00 do 21:00.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Administracji:
Zespół Administracji realizuje zadania umożliwiające działalność LIS i wypełnianie przez jednostkę celów statutowych. Ma wpływ na tworzenie procedur i regulacji, rozwiązań i procesów umożliwiających całościowy, dynamiczny i profesjonalny rozwój organizacji. Odpowiada przede wszystkim za utrzymanie obiektów zarządzanych przez LIS, rozwiązania informatyczne, zapewnienie szeroko rozumianej ochrony, utrzymanie czystości, kontraktowanie usług.

Główne obowiązki:
• prowadzenie recepcji/ sekretariatu – zamiennie w różnych placówkach prowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) , wraz z prowadzeniem obiegu dokumentów, w tym rejestrów i ewidencji,
• obsługa mieszkańców korzystających z oferowanych zajęć / aktywności w zakresie udzielania informacji, prowadzenia zapisów, wydawania kluczy, itp.
• współpraca z wszystkimi działami LIS, partnerami realizującymi z LIS wspólne przedsięwzięcia, współpraca z innymi jednostkami  miejskimi w zakresie realizowanych zadań,
• planowanie i realizowanie dostaw materiałów i usług,
• wsparcie w prowadzeniu zamówień publicznych na dostawy materiałów, usługi w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki,
•  dbanie o mienie i pozytywny wizerunek jednostki.

Wykształcenie:
• wykształcenie średnie.

Wymagania niezbędne:
• umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy,
• doświadczenie w prowadzeniu recepcji /sekretariatu/ punktu bezpośredniej obsługi klienta bądź doświadczenie organizacji pracy miejsca o takim charakterze,
• wymagana wiedza w zakresie znajomości ustawy zamówień publicznych,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoko rozwinięte umiejętności współpracy oraz słuchania,
• wysoka kultura osobista,
• sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
• umiejętność szybkiego uczenia się,
• samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• biegła obsługa programów komputerowych Ms Office (w szczególności Ms Excell).

Wymagania dodatkowe:
• praca w sektorze biznesowym/ administracji, związana z kontraktowaniem usług, współpracą z klientami, dostawcami,
•  doświadczenie w planowaniu pracy kilkuosobowego zespołu/ pracy osób w kilku lokalizacjach.

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, życiorys zawodowy z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
• ksero dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
• kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego
w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
• podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  11 października 2020  r. na adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od referenta do specjalisty 
 w Dziale Administracji Laboratorium Innowacji Społecznych”
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 08 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

powrót