Laboratorium Innowacji Społecznych
ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora  do specjalisty ds. administracyjnych

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.

Główne obowiązki:

 • opracowywanie analiz, szacunków, prognoz oraz planów w zakresie realizacji budżetu oraz jego planowania,
 • współpraca z jednostkami miejskim oraz podmiotami gospodarki rynkowej w zakresie prawidłowej realizacji zadań administracyjnych,
 • obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem rejestrów i ewidencji zadań realizowanych przez LIS,
 • prowadzenie  zamówień publicznych na dostawy materiałów, usługi i roboty budowlane w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki,
 • prowadzenie sekretariatu / zastępstwo w prowadzeniu sekretariatu LIS, wrazz prowadzeniem obiegu dokumentów,
 • nadzór nad przebiegiem i terminami przeglądów instalacyjnych i budowlanych.

Wykształcenie: wykształcenie wyższe
Wymagania niezbędne:

 • wymagana wiedza  w zakresie znajomości ustaw  zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa programów komputerowych Ms Office (w szczególności Ms Excell)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  list motywacyjny, CV
•  dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
•  kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
o posiadanym obywatelstwie ( dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
•  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
•  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
•  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, 81-364, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
2  Inspektor Ochrony Danych – pan Paweł Wyszomirski, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl tel. 604 775 465.
3.  Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy oraz w celu:
– nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy, ustalania praw pracowniczych do poszczególnych składników wynagrodzenia, prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników, dokonywania rozliczenia czasu pracy w godzinach nadliczbowych, rejestracji absencji pracowników, sprawdzania i weryfikacji list obecności, korzystania przez pracowników z uprawnień urlopowych,
– spraw wojskowych, prowadzenia służby przygotowawczej, oceniania pracowników, szkoleń, delegacji, podnoszenia kwalifikacji, korzystania przez pracowników i członków ich rodzin z funduszu świadczeń socjalnych,
–  kontroli, sporządzania okresowych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, do PFRON oraz  instytucji nadrzędnych i kontrolujących, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
– naliczania wynagrodzeń, nagród oraz odpraw pracownikom oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenia dokumentacji z ZUS, prowadzenia dokumentacji do Urzędu Skarbowego z tytułu świadczeń objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowywania PIT 11,
– przygotowywania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  dla obecnych oraz byłych pracowników urzędu, rozliczania umów cywilno-prawnych,
–  wydawania wizytówek, identyfikatorów i tabliczek przed pokojami, umieszczenia w BIP, kontaktowania się z pracownikiem.
4.  Administrator nie przewiduje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach innych niż w/w.
5.  Administrator informuje, że może przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom tj. podmiotom posiadającym zawartą umowę o powierzeniu danych z Administratorem oraz jednostkom organizacyjnymi gminy w celu przeniesienia pracownika na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.   Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8.  Czas przetwarzania danych osobowych wynika z instrukcji kancelaryjnej oraz innych przepisów szczegółowych i obecnie wynosi maksymalnie 10 lat, po ustaniu zatrudnienia pracownika,
9.  Administrator informuje, że Pan/Pani ma prawo do:
– wglądu do swoich akt osobowych, płacowych i uzyskania z nich kopii wybranych dokumentów,
–  żądania sprostowania danych osobowych,
–  żądania przeniesienia akt osobowych do innego pracodawcy samorządowego po uzyskaniu zgody na przeniesienie, o której mowa w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją.
10.   Administrator informuje, że pracownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
tel.: 22 531 03 00, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
•    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
•  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  26 lipca 2019 r. na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: ds. administracyjnych”
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  przez domofon) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót