Wymiar etatu:1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
– praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie,

– codzienna, bezpośrednia obsługa klienta,

– niektóre zadania mogą wymagać pracy poza stałymi godzinami (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) i poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Inwestycji:

Realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje gminy miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji,
 • opracowywanie wytycznych do projektowania i wykonania dla zlecanych zadań,
 • nadzór merytoryczny nad jakością wykonywanych dokumentacji projektowych, w tym sprawdzenie ich kompletności,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją niektórych robót budowlanych (w zakresie kompetencji pracownika)
 • opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych,
 • weryfikacja adekwatności oraz efektywności funkcjonalnej i kosztowej stosowanych rozwiązań na etapie projektowym, realizacyjnym i eksploatacyjnym,
 • współpraca z projektantami, nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie realizacji poszczególnych zadań,
 • współpraca z ekipą remontową, nadzór nad poprawnością i jakością wykonywanych robót, uzgadnianie rozwiązań zamiennych,
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych przy opracowywaniu SIWZ
  i zapisów umowy dla postępowań w trybie PZP,
 • udział w procesach konsultacyjnych dotyczących projektów.

Wykształcenie:

 • wyższe tytuł inżyniera na studiach o kierunku architektura lub budownictwo lądowe.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026,
 • praktyczna znajomość zagadnień przepisów techniczno-budowlanych,
 • praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień realizacji robót budowlanych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, AutoCAD,
 • w przypadku specjalności architektonicznej – doświadczenie zawodowe – udokumentowany udział w zaprojektowaniu przynajmniej 3 obiektów kat. IX-XVIII (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane), o kubaturze ok. 2 000 m3 lub większej, wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej – doświadczenie zawodowe – udokumentowany udział w zaprojektowaniu przynajmniej 3 obiektów kat. IX-XVIII (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane), o kubaturze nie mniejszej, niż 2 000 m3,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dyspozycyjność,
 • asertywność, umiejętność skutecznego egzekwowania właściwych rozwiązań i wysokiej jakości usług od wykonawców,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w pracę i identyfikowanie się z realizowanymi zadaniami,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • oświadczenie kandydata zawierające wykaz obiektów, w których zaprojektowaniu brał udział wraz z opisem zakresu swojego udziału w projektowaniu każdego z nich, (przynajmniej 3 obiekty)
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie

umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka

polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie
w służbie cywilnej,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych [POBIERZ PLIK]

W miesiącu maju wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 20 lipca 2020 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 1. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji

Inne informacje:

 • Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście od strony ul. Derdowskiego przez domofon). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727-39-26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót