Laboratorium Innowacji Społecznych

Ogłasza nabór na  stanowisko:

od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Formalno-Prawnej  w Dziale Inwestycji

 Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

 Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • współpraca z inwestorami/wykonawcami.
 • niektóre zadania mogą wymagać pracy poza stałymi godzinami (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) i poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Inwestycji:

Realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje gminy miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć.

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez jednostkę,
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Sekcją Rozwiązań Projektowych przy przygotowaniu SIWZ i umów (m.in. prace projektowe, nadzór inwestorski, roboty budowlane) w tym przygotowywanie obowiązków wykonawców, kryteriów wyboru, wymogów w stosunku do wykonawców,
 • przygotowywanie projektów umów dla zamówień poniżej progów przetargowych,
 • obsługa procesu inwestycyjnego z pkt. widzenia zamawiającego i inwestora w tym w szczególności współpraca z nadzorem autorskim, nadzorem inwestorskim, wykonawcami robót budowlanych, dostawcami oraz instytucjami występującymi w procesie inwestycyjnym,
 • nadzór nad poprawnością i terminową realizacją poszczególnych umów (dbałość
  o przestrzeganie wszystkich zapisów umownych),
 • planowanie i pilnowanie budżetu poszczególnych zadań inwestycyjnych. W przypadku zmian czasowych/kwotowych wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem do Działu księgowości
  i dyrekcji o wprowadzenie zmian w budżecie jednostki lub Wieloletnim Wykazie Przedsięwzięć,
 • pilnowanie terminowości prowadzonych prac (zarówno projektowych jak i wykonawczych).
  W sytuacji przesunięć czasowych analiza przesłanek do wydłużenia terminu umowy,
 • weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych wykonawców robót budowlanych i nadzór nad ich czasową realizacją,
 • realizacja misji i wizji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o zarządzaniu.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz ustawy Prawo budowlane w tym procedur odbiorowych,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność syntetycznego, sprawnego i efektywnego wyrażania się pisemnie,
 • umiejętność współpracy i współdziałania w zespole interdyscyplinarnym o zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych,
 • odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office,
 • zaangażowanie w pracę i identyfikowanie się z realizowanymi zadaniami
 • znajomość zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorze nad robotami,
 • doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • znajomość programów kosztorysowych/ umiejętność kosztorysowania prac budowlanych
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w realizacji projektów,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu luty 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 15 kwietnia 2021r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)

2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 1. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – „rekrutacja na stanowisko – od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Formalno-Prawnej  w Dziale Inwestycji

 3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych
  z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT

 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:
 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 • Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00

Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)  rekrutacji

DALSZE POWIERZENIE

Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:

 • Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
 1. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcy
 1. ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie
z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

powrót