Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na  stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale UrbanLab

Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku z windą, na parterze, praca  przy komputerze powyżej 4 godzin,
· praca w oparciu o dokumentację, w tym projektową,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, przy realizacji niektórych zadań poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Czym zajmuje się Dział UrbanLab – zapoznaj się na: https://urbanlab.gdynia.pl/

Główne obowiązki:
· wdrażanie programu UrbanCafe oraz Inkubatora Innowacji po zakończeniu eksperymentu wdrożeniowego, koordynowanie programu wydarzeń w przestrzeni Urban Cafe z uwzględnieniem zapisów projektu oraz potrzeb mieszkańców i miejskich instytucji;
· moderowanie spotkań tematycznych i informacyjnych – w formacie on-line i off-line,
· zaplanowanie i wdrożenie Inkubatora Innowacji (programu Kompetencji Miejskich i Pomysłu na Miasto);
· rozwijanie komponentów UrbanLab Gdynia i upowszechnianie wiedzy o jego poszczególnych komponentach UrbanLab Gdynia, zwłaszcza inkubatora innowacji;
· organizowanie warunków do rozwoju i wdrażania projektów międzynarodowych, przygotowywanie aplikacji projektowych, w tym międzynarodowych, na rozwój programu UrbanLab Gdynia;
· współpraca z jednostkami Miasta Gdynia, instytucjami lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie wdrożenie nowych metod i procesów wspierania innowacji społecznych szczególnie w zakresie tworzenia oferty Urban Lab skierowanej do mieszkańców;
· wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych związanych z prowadzeniem polityk publicznych oraz działań o charakterze międzykulturowym;
· realizacja zadań w zakresie sieciowania i integrowanie osób, instytucji i organizacji mający na celu rozwijania przedsięwzięć partycypacyjnych, na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego oraz działań międzykulturowych i na rzecz społeczności migranckiej i uchodźczej;
· przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych materiałów merytorycznych dotyczących prowadzonych działań, raportów i sprawozdań.

Wykształcenie:
· wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:
· doświadczenie w realizacji projektów/ programów nakierowanych na  rozwijanie innowacji/ nowatorskich rozwiązań,
· rozeznanie we współczesnych trendach i wyzwaniach stojących przed miastami,
· doświadczenie w prowadzeniu spotkań, moderowaniu warsztatów,
· doświadczenie w budowaniu autorskich programów,
· dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i Excel,
· wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
· umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
· szybkie przyswajanie informacji, otwartość na uczenie się,
· umiejętność pracy w warunkach presji czasu.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodne przygotowywanie aplikacji projektowych, prowadzenie współpracy międzynarodowej i spotkań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)*,
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych*,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii*,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
· podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 15 grudnia 2022 r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale UrbanLab”
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres:  rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
· Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

*oświadczenie rekrutacyjne
**informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót