LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych w Dziale Inwestycji

Wymiar etatu:1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy: 
– praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie,
– niektóre zadania mogą wymagać pracy poza stałymi godzinami (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) i poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkanek i mieszkańców. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Inwestycji:
Przygotowujemy, także pod kątem koncepcyjnym, a potem realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje gminy miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Są to obiekty kubaturowe (Domy Sąsiedzkie – Przystanie, budynki komunalne, siedziba Centrum Aktywności Seniora etc.), przestrzenie publiczne, remonty mieszkań i innych budynków komunalnych, oraz pojedyncze elementy małej architektury, a nawet wyposażenia wnętrz. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć oraz innowacyjne rozwiązania projektowe.

Nasza ostatnio ukończona realizacja, to komunalny budynek z mieszkaniami dostępnymi dla osób o różnej sprawności. Więcej przeczytasz w artykule „Komunalny blok bez barier już jest gotowy”.

Kogo poszukujemy?
Szukamy osoby, której projektowanie, poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań daje prawdziwą satysfakcję zawodową, która odnajdzie się w zespole o bardzo zróżnicowanym składzie i kompetencjach, która będzie potrafiła współpracować z projektantami, urzędnikami, mieszkańcami, wykonawcami robót budowlanych, czy ekipą remontową. Doświadczenie zawodowe nie musi być bardzo duże – wspieramy się wzajemnie i zawsze można liczyć na pomoc współpracowników, jednak pewna praktyka zawodowa jest konieczna. Ponieważ zdarza się pracować pod presją czasu, albo poza standardowymi godzinami pracy (np. w przypadku konsultacji, które odbywają się po południu, lub w soboty), przyda się też zaangażowanie i odrobina entuzjazmu.

Główne obowiązki:

· przygotowywanie inwestycji – opracowywanie wytycznych do projektowania i wykonania dla zlecanych zadań,
· nadzór merytoryczny nad jakością rozwiązań projektowych, oraz sprawdzenie dokumentacji projektowych,
· nadzór merytoryczny nad realizacją niektórych robót budowlanych (w zakresie kompetencji pracownika)
·opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych,
· weryfikacja adekwatności oraz efektywności funkcjonalnej i kosztowej stosowanych rozwiązań  na etapie projektowym, realizacyjnym i eksploatacyjnym,
· współpraca z projektantami, nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie realizacji poszczególnych zadań,
· współpraca z ekipą remontową, nadzór nad poprawnością i jakością wykonywanych robót, uzgadnianie rozwiązań zamiennych,
· współpraca z Działem Zamówień Publicznych przy opracowywaniu SIWZ i zapisów umowy dla postępowań w trybie PZP,
· realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji,
· udział w procesach konsultacyjnych dotyczących projektów.

Wykształcenie:
· wyższe – tytuł inżyniera na studiach o kierunku architektura.

Wymagania niezbędne:
· praktyczna znajomość zagadnień przepisów techniczno-budowlanych,
· praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego,
· praktyczna znajomość zagadnień realizacji robót budowlanych,
· bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, AutoCAD,
· doświadczenie zawodowe – udokumentowany udział w zaprojektowaniu przynajmniej 3 obiektów kat. IX-XVIII (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane), o kubaturze ok. 1 200 m3 lub większej, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wymagania dodatkowe:
· posiadanie uprawnień budowlanych,
· znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych
· znajomość programu NORMA
· znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;

W miesiącu marcu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 14 maja 2021r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – „rekrutacja na stanowisko – od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych w  Dziale Inwestycji w Laboratorium Innowacji Społecznych”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
· Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

powrót