Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej
  4 godzin,
 • współpraca z inwestorami/wykonawcami.
 • niektóre zadania mogą wymagać pracy poza stałymi godzinami (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) i poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Inwestycji:

Realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje gminy miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie poszczególnych zadań inwestycyjnych w tym w szczególności bieżąca współpraca z nadzorem autorskim, nadzorem inwestorskim/ inżynierem kontraktu, wykonawcami robót budowlanych, dostawcami oraz instytucjami występującymi
  w procesie inwestycyjnym,
 • nadzór nad wykonaniem budżetu poszczególnych zadań inwestycyjnych/ zgodnością
  z przyjętymi harmonogramami w tym rzeczowo-finansowymi poszczególnych wykonawców
 • udział w procedurach odbiorowych
 • przekazanie inwestycji po ich zakończeniu do użytkowania przez inne jednostki/komórki
 • nadzór nad poprawnością i terminową realizacją poszczególnych umów również na prace projektowe.
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Sekcją Rozwiązań Projektowych przy przygotowaniu SIWZ i umów (m.in. prace projektowe, nadzór inwestorski, roboty budowlane) w tym przygotowywanie obowiązków wykonawców, kryteriów wyboru, wymogów w stosunku do wykonawców,

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk technicznych (zarządzanie procesem inwestycyjnym), ekonomicznych, prawnych lub nauk o zarządzaniu.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz ustawy Prawo budowlane w tym procedur odbiorowych,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętność syntetycznego, sprawnego i efektywnego wyrażania się pisemnie,
 • umiejętność współpracy i współdziałania w zespole interdyscyplinarnym
  o zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorze nad robotami,
 • doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • umiejętność kosztorysowania prac budowlanych
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność,
 • umiejętność działania pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w realizacji projektów,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
  o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

 

W miesiącu lipcu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

 

Dokumenty można składać do dnia 13 września 2021 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)

2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – „rekrutacja na stanowisko – od podinspektora do głównego specjalisty
w  Dziale Inwestycji.”
 

 

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

 

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:

 1. „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
 2.  oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
 3.  do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.
powrót