Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
1 etat do pracy w Dziale Przestrzeni Społecznych. Praca w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych ul. Żeromskiego 31 oraz, w  ramach konkretnych zadań, w Domach Sąsiedzkich w Sieci Przystani (Przystań Chylońska 237; Przystań Opata Hackiego 33; Przystań Lipowa 15; Przystań Widna 2A; Przystań Śmidowicza 49; Przystań Wiczlińska 50A; Przystań Łowicka).

Warunki pracy:
·     praca w budynkach o dwóch kondygnacjach, z windą (na piętrze) lub bez windy (na parterze i na 1 piętrze), praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w systemie równoważnego czasu pracy (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna bezpośrednia obsługa klienta.

·     Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

·     Co robimy w ramach rozwoju oferty międzykulturowej:
Laboratorium Innowacji Społecznych wdraża szereg działań, nakierowanych na pracę z osobami z doświadczeniem imigranckim i uchodźczym, min. w warstwie społecznej, integracyjnej, z obszaru kultury, edukacji, w wymiarze zawodowym.  Obecnie w ramach projektów, grantów i środków gminy, rozwija szereg rozwiązań, które przyczynić mają się do długofalowych, systemowych i kompleksowych rozwiązań na rzecz osób z doświadczeniem międzykulturowym. Działania te wdrażane są min. przez Sieć Domów Sąsiedzkich „Przystani” – lokalnych centrów usług miejskich i aktywności sąsiedzkiej, zlokalizowane obecnie w 8 dzielnicach Gdyni, będących kołem zamachowym zmian dzielnicowych, rozwijające potencjał międzypokoleniowy i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Realizowane są również  min. przez Wymiennikownię, młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu. Także przez UrbanLab Gdynia – miejsce poszukiwania odpowiedzi na wyzwania stojące przed miastami.
Głównym celem stojącym przed tym konkretnym stanowiskiem jest:
– poszukiwanie, we współpracy z interdyscyplinarnym zespołem LIS, skutecznych modeli i form pracy w obszarze integracji międzykulturowej oraz tworzenie warunków do ich wdrażania,
– proponowanie i testowanie działań na rzecz integracji międzykulturowej, proponowanie
i wdrażanie rozwiązań pozwalających na skuteczne działanie z osobami z doświadczeniem imigranckim i uchodźczym,
– wypracowywanie i opisywanie metodyki działania w obszarze międzykulturowości, integrowanie prowadzonych przez Laboratorium Innowacji i Gminę Miasta Gdyni działań na rzecz imigrantów i uchodźców,
– prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych, opracowywanie materiałów merytorycznych, współpraca z grantodawcami i donatorami,
– prowadzenie spotkań i aktywności z mieszkańcami, pozwalające na podnoszenie jakości działań skierowanych do nowych mieszkańców Gdyni.

Główne obowiązki:

 • wypracowywanie rozwiązań i metod pracy, zwiększających umiejętności i kompetencje gdyńskiego samorządu na odpowiadanie na potrzeby międzykulturowe,
 • rozwój oferty międzykulturowej – kierowanej do osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym oraz otwartości gdyńskich instytucji i organizacji do działaniaw obszarach międzykulturowych,
 • tworzenie oferty działalności Laboratorium Innowacji Społecznych – szczególnie Domów Sąsiedzki i Wymiennikowni, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych, społecznych i kulturowych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca, budowanie porozumień, wspieranie sił społecznych i lokalnych liderów; działanie min. w oparciu o planowanie programu i budżetu domu, realizację umów, kontraktowanie wykonawców działań, zawiązywanie lokalnej współpracy; odpowiedzialność za sprawne i skuteczne działanie przestrzeni domu;
 • prowadzenie dokumentacji, niezbędnej do współpracy z donorami międzynarodowymi i grantodawcami,
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych, działań międzykulturowych i działań partycypacyjnych;
 • współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę Laboratorium Innowacji Społecznych w wymiarze międzykulturowości.

Wykształcenie:
wyższe

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym,
 • doświadczenie w wypracowywaniu rozwiązań na rzecz osób z doświadczeniem imigranckim i uchodźczym,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania współpracy, kompetencje komunikacyjne;
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi o różnym kontekście społecznym i kulturowym i o różnych potrzebach, w prowadzeniu działań animacyjnych, w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań, wydarzeń dla różnych grup odbiorców, umiejętność tworzenia sytuacji edukacyjnych;
 • umiejętność dostosowywania się do warunków otoczenia i sytuacji, „wsłuchiwania się” w lokalną społeczność i jej potrzeby;
 • dobra organizacja pracy, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy;
 • umiejętność pracy w oparciu o budżet, planowanie długo i krótkoterminowe, działanie w oparciu o dokumenty i procedury obowiązujące w jednostce samorządowej;
 • kreatywność, twórcza postawa, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników;
 • doświadczenie w pracy metodą projektową;
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
Proces rekrutacyjny jest planowany na drugą połowę listopada 2022 r. Obejmować będzie rozmowy rekrutacyjne i/lub formę warsztatową.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)*,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii*,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu październiku 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać do dnia  18 listopada 2022r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. rozwoju oferty międzykulturowej

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres:  rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 •  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
 •  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 •  Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

 W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

*oświadczenie rekrutacyjne

**informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót