Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do  głównego specjalisty ds. koordynacji projektów

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

· praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca  przy komputerze powyżej czterech godzin, przy realizacji niektórych zadań poza siedzibą firmy,
· praca w oparciu o dokumentację – głównie projektową,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z możliwością zastosowania systemu równoważnego czasu pracy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach – lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Główne obowiązki:
· poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania i realizacji programów rprowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
· koordynacja pracy zespołów przygotowujących wnioski projektowe i je realizujących,
· przygotowywanie wniosków projektowych (o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym) na sfinansowanie działań bezpośrednio związanych z realizowanymi przez Laboratorium Innowacji Społecznych programami,
· koordynowanie i rozliczanie projektów, w tym:
o   prowadzenie współpracy i działań merytorycznych (o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym),
o   prowadzenie monitoringu i postępu rzeczowego w koordynowanych projektach,
o   koordynacja zlecanych w ramach projektu usług,
o   prowadzenie działań w oparciu o wytyczne projektowe,
o   opracowywanie/aktualizowanie zbiorczych wniosków o płatność/zaliczkę,
o   we współpracy z koordynatorami poszczególnych działań merytorycznych opracowywanie tabeli zmian do projektu bądź innych dokumentów ukazujących postęp rzeczowy i merytoryczny projektu/-ów,
o   opracowywanie/aktualizowanie dokumentów kluczowych dla realizacji projektu/-ów (m.in. harmonogramów, budżetu),
o   obsługa programów do rozliczania projektów,
o   budowanie i wdrażanie mechanizmów nakierowanych na zachowanie trwałości realizowanych projektów.
· bieżący monitoring zaleceń Instytucji Zarządzających/Instytucji Pośredniczących/Donorów związanych z realizowanymi projektami,
· projektowanie usprawnień w oparciu o wnioski płynące z ewaluacji działań i założeń projektowych,
· przygotowywanie zestawień umożliwiających prześledzenie postępów rzeczowych i finansowych w projektach.

Wykształcenie:
· wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk ekonomicznych, nauk społecznych.

Wymagania niezbędne:
· minimum jeden rok doświadczenia w pracy przy przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów ze wsparciem ze środków np. z UE lub w sporządzaniu sprawozdawczości, zestawień, prowadzeniu analityki formalno-finansowej,
· znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na raportowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej w języku angielskim;
· dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i  Excell,
· umiejętność pracy w oparciu o dokumenty źródłowe, dokumenty strategiczne,
· wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
· umiejętności analityczne,
· umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
· szybkie przyswajanie informacji, otwartość na uczenie się,
· umiejętność pracy w warunkach presji czasu.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
· doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych i pracy w środowisku międzykulturowym,
· znajomość programów typu Generator Wniosków Aplikacyjnych oraz SL014,
· znajomość wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem z dofinansowaniem z UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny.

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
· podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do 2 marca 2023 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. koordynacji  projektów”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl
Inne informacje:
· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
· Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”,
– oryginałów CV, listu motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót