Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)   

Istnieje możliwość pracy rotacyjnej między Przystaniami.

Warunki pracy:

 • praca w budynkach o dwóch kondygnacjach, z windą (na piętrze) lub bez windy (na parterze i na
  1 piętrze), praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w systemie równoważnego czasu pracy, codzienna bezpośrednia obsługa klienta.
 • Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

 • Co robimy w ramach Sieci Domów Sąsiedzkich – Przystań:

Sieć Domów Sąsiedzkich „Przystanie” to lokalne centra usług miejskich i aktywności sąsiedzkiej, zlokalizowane obecnie w 5 dzielnicach Gdyni (i rozbudowywane w 3 kolejnych), będące kołem zamachowym zmian dzielnicowych, rozwijające potencjał międzypokoleniowy i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Tworzone są, w zależności od lokalnego kontekstu, w partnerstwie  min. z: Centrum Aktywności Seniora, Biblioteką Gdynia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 3 z wszystkich Przystani działają na obszarach rewitalizacji, realizując założenia określone w Gminnym Programie Rewitalizacji.  Sieć rozwija się także w oparciu o realizowane projekty społeczne. Każdy Dom Sąsiedzki i działalność w społecznościach lokalnych prowadzona jest przez dwóch animatorów społecznych. Dołącz do zespołu, który obecnie liczy 5 osób i powiększ zespół kreujący i wdrażający idee domów sąsiedzkich i wspierania rozwoju gdyńskich społeczności lokalnych!

Więcej o Przystaniach: www.przystan.gdynia.pl FB: Przystań Gdynia. Sieć domów sąsiedzkich.

Główne obowiązki:

 • wdrażanie gdyńskiego modelu Przystani;
 • współkoordynacja działań w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu Sąsiedzkiego;
 • tworzenie oferty działalności Domu Sąsiedzkiego w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców
  z różnych grup wiekowych i społecznych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca, budowanie porozumień, wspieranie sił społecznych i lokalnych liderów; działanie min. w oparciu o planowanie programu i budżetu domu, realizację umów, kontraktowanie wykonawców działań, zawiązywanie lokalnej współpracy; odpowiedzialność za sprawne
  i skuteczne działanie przestrzeni domu;
 • działania w terenie, poznawanie mieszkańców, wchodzenie w relacje społeczne, przygotowanie i prowadzenie akcji plenerowych, uwzględniające poziom zintegrowania
  i zaangażowania społeczności w swój rozwój;
 • inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami i organizacjami funkcjonującymi
  w danej Przystani oraz stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,  z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, także na obszarach rewitalizowanych;
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji planowanych działań sąsiedzkich oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentów merytorycznych
  i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami;
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych i działań partycypacyjnych;
 • współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę Domu Sąsiedzkiego oraz Przystani.

Wykształcenie:

 •  wyższe.

Wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania współpracy, kompetencje komunikacyjne;
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, w prowadzeniu działań animacyjnych, w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań, wydarzeń dla różnych grup odbiorców, umiejętność tworzenia sytuacji edukacyjnych;
 • umiejętność dostosowywania się do warunków otoczenia i sytuacji, „wsłuchiwania się”
  w lokalną społeczność i jej potrzeby;
 • otwartość na wdrażanie i rozwój zagadnień integracji międzykulturowej;
 • znajomość obsługi mediów społecznościowych, stosowania narzędzi cyfrowych (programów
  i aplikacji);
 • umiejętność tworzenia prostych projektów graficznych do uzupełniania treści w przestrzeni online, tworzenia infografik, plakatów i ulotek;
 • dobra organizacja pracy, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy;
 • umiejętność pracy w oparciu o budżet, planowanie długo i krótkoterminowe, działanie
  w oparciu o dokumenty i procedury obowiązujące w jednostce samorządowej;
 • kreatywność, twórcza postawa, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się i formułowanie myśli na piśmie również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym);
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi min. politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników;
 • doświadczenie w pracy metodą projektową;
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Proces rekrutacyjny jest planowany na drugą połowę czerwca 2022 r. Obejmować będzie rozmowy rekrutacyjne i/lub formę warsztatową.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 21 czerwca 2022 r.:

– w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)

lub pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH, Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani”.

LUB przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:

– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem

– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

Dokumenty do pobrania: 

– oświadczenie rekrutacyjne https://bit.ly/3N21Cpl
– informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://bit.ly/3ttwCXJ
powrót