LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani

Wymiar etatu:
1 etat (40 godzin tygodniowo)
1 etat do pracy w domach sąsiedzkich w sieci Przystani (Przystań Chylońska 237; Przystań Opata Hackiego 33; Przystań Lipowa 15; Przystań Widna 2A, Przystań Chabrowa 43, Przystań Wiczlińska 51A). Istnieje możliwość pracy rotacyjnej między Przystaniami.

Warunki pracy:
·  praca w budynkach o dwóch kondygnacjach, z windą (na piętrze) lub bez windy (na parterze i na1 piętrze),
·  praca przy komputerze powyżej 4h dziennie, w systemie równoważnego czasu pracy, m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00, codzienna bezpośrednia obsługa klienta.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab.
Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w ramach Sieci Domów Sąsiedzkich – Przystań:
Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań to lokalne centra usług miejskich i aktywności sąsiedzkiej, zlokalizowane obecnie w siedmiu dzielnicach Gdyni (planowane jest otwarcie jeszcze jednego centrum), będące kołem zamachowym zmian dzielnicowych, rozwijające potencjał międzypokoleniowy i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Tworzone są, w zależności od lokalnego kontekstu, w partnerstwie m.in. z: Centrum Aktywności Seniora, Biblioteką Gdynia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Trzy Przystanie działają na obszarach rewitalizacji, realizując założenia określone w Gminnym Programie Rewitalizacji.  Sieć rozwija się także w oparciu o realizowane projekty społeczne.
Każdy Dom Sąsiedzki i działalność w społecznościach lokalnych prowadzona jest przez dwóch animatorów społecznych. Dołącz do zespołu, który obecnie liczy ponad 12 osób i powiększ zespół kreujący i wdrażający idee domów sąsiedzkich i wspierania rozwoju gdyńskich społeczności lokalnych!
Więcej o Przystaniach: www.przystan.gdynia.pl FB: Przystań Gdynia. Sieć domów sąsiedzkich.

Główne obowiązki:
· wdrażanie gdyńskiego modelu Przystani;
· współkoordynacja działań w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu Sąsiedzkiego;
· tworzenie oferty działalności Domu Sąsiedzkiego w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca, budowanie porozumień, wspieranie sił społecznych i lokalnych liderów; działanie min. w oparciu o planowanie programu i budżetu domu, realizację umów, kontraktowanie wykonawców działań, zawiązywanie lokalnej współpracy; odpowiedzialność za sprawne i skuteczne działanie przestrzeni domu;
· działania w terenie, poznawanie mieszkańców, wchodzenie w relacje społeczne, przygotowanie i prowadzenie akcji plenerowych, uwzględniające poziom zintegrowania i zaangażowania społeczności w swój rozwój;
· inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w danej Przystani oraz stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, rad dzielnic, organizacji pozarządowych,  z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, także na obszarach rewitalizowanych;
· kompletowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji planowanych działań sąsiedzkich oraz przygotowywanie, opracowywanie dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami;
· prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych  i działań partycypacyjnych;
· współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę Domu Sąsiedzkiego oraz Przystani.

Wykształcenie:
· wyższe

Wymagania niezbędne:
· umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania współpracy, kompetencje komunikacyjne;
· doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, w prowadzeniu działań animacyjnych, w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań, wydarzeń dla różnych grup odbiorców, umiejętność tworzenia sytuacji edukacyjnych;
· umiejętność dostosowywania się do warunków otoczenia i sytuacji, „wsłuchiwania się” w lokalną społeczność i jej potrzeby;
· otwartość na wdrażanie i rozwój zagadnień integracji międzykulturowej;
· znajomość obsługi mediów społecznościowych, stosowania narzędzi cyfrowych (programów i aplikacji) umożliwiających działania Domu Sąsiedzkiego on-line;
· umiejętność tworzenia prostych projektów graficznych do uzupełniania treści w przestrzeni online, tworzenia infografik, plakatów i ulotek;
· dobra organizacja pracy, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
· otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy;
· umiejętność pracy w oparciu o budżet, planowanie długo- i krótkoterminowe, działanie w oparciu o dokumenty i procedury obowiązujące w jednostce samorządowej;
· kreatywność, twórcza postawa, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań;
· bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
· umiejętność swobodnego wypowiadania się i formułowanie myśli na piśmie również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym);
· znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
· znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania dodatkowe:
· doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi m.in. politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
· doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników;
· doświadczenie w pracy metodą projektową;
· dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów;
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
· podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu styczniu wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty można składać do dnia 24 lutego 2023 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-16:00, (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani.

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
· Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-16:00.
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót