LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH ogłasza nabór na stanowisko: księgowy/ a ds. księgowości budżetowej oraz naliczania płac

Wymiar etatu: 1  etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

· praca przy komputerze powyżej 4h dziennie, na I piętrze, w budynku bez windy,
· codzienna bieżąca współpraca z pracownikami LIS oraz z klientem zewnętrznym.

Główne obowiązki: 

· prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
· bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych,
· przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych,
· przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
· współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen,
· prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie i przygotowywanie danych do deklaracji VAT-7 i VAT-UE,
· prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
· współpraca przy inwentaryzacji,
· naliczanie wynagrodzeń – w ramach pełnienia zastępstwa.

Wykształcenie:
średnie, preferowane ekonomiczne

Wymagania niezbędne:

· 2 lata stażu pracy
· znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
· znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
· obsługa pakietu MS Office
· sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
· umiejętność analitycznego myślenia
· umiejętność pracy w zespole
· odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:

· doświadczenie pracy w jednostce budżetowej
· doświadczenie na podobnym  stanowisku, tj.  związanym z księgowością i/ lub naliczaniem wynagrodzeń
· doświadczenie w kontroli działalności/ rozliczaniu organizacji pozarządowych
· doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT
· znajomość programów finansowo-księgowych Progman

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· list motywacyjny oraz CV;
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz staż pracy
(np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81- 346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy, a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
· w miesiącu marcu stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił min. 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 5 lipca 2019 r. 
na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko:  księgowy/a ds. księgowości budżetowej oraz naliczania  płac”

 Inne informacje:
• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone,
• za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych,
• dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00,
· dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji
o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót