LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: księgowego
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
·      praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, na I piętrze, w budynku bez windy,
·      codzienna bieżąca współpraca z pracownikami LIS oraz z klientem zewnętrznym.

Główne obowiązki:     
·         prowadzenie ewidencji finansowo–księgowej,
·         bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych,
·         przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych,
·         przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
·         współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen,
·         Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie i przygotowywanie danych do deklaracji VAT-7 i VAT-UE,
·         prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
·         współpraca przy inwentaryzacji.

Wykształcenie:
minimum średnie, preferowane ekonomiczne

Wymagania niezbędne:
·         2 lata   stażu pracy
·         znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
·         znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
·         obsługa pakietu MS Office
·         sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
·         umiejętność analitycznego myślenia
·         umiejętność pracy w zespole
·         odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
Wymagania dodatkowe:
·         doświadczenie pracy w jednostce budżetowej
·         doświadczenie na podobnym  stanowisku, tj.  związanym z księgowością
·         doświadczenie w kontroli działalności/ rozliczaniu organizacji pozarządowych
·         doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT
·         znajomość programów finansowo-księgowych Progman

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·         list motywacyjny oraz CV;
·         kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie kierunkowe oraz staż pracy  (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·         w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
·         oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika 
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
·         oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 22 października 2018 r. 
na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: księgowy”

Inne informacje:
• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone,
• za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych,
• dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00,
· dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji
o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót