Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na  stanowisko:  kierownika w  Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy

Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy – na piętrze, przy komputerze;
 • praca stacjonarna w biurze, czas pracy w systemie ośmiogodzinnym;
 • praca umysłowa, wymaga zaangażowania, wiąże się z natężeniem kontaktów z ludźmi;
 • główne miejsce pracy znajdować będzie się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmujemy się w Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy:

Dział jest centralnym miejscem kontaktu z wszystkimi pracownikami LIS. Współtworzy i wdraża wszystkie procesy kadrowe, związane z zatrudnieniem i wdrażaniem do pracy pracowników LIS. Odpowiada min. za proces rekrutacji, adaptacji pracowników, organizację służy przygotowawczej, prowadzenie dokumentacji czasu pracy oraz innej dokumentacji pracowniczej, wypracowywanie i wdrażanie usprawnień mających na celu rozwój instytucji i potencjału pracowniczego,

Główne obowiązki:

 • kierowanie pracą kilkusosobowego zespołu, nakierowaną na wdrażanie procesów kadrowych oraz rozwój instytucji i potencjału pracowniczego;
 • wypracowywanie założeń oraz nadzór nad realizacją polityki personalnej w LIS;
 • kompleksowe prowadzenie i nadzorowanie procesów z obszaru HR, w tym rekrutacji i adaptacji pracowników, zarządzania kompetencjami i szkoleniami, wynagradzania, premiowania itp.;
 • nadzór nad wdrażaniem procedur i regulaminów z zakresu prawa pracy i rozwoju kultury organizacyjnej LIS;
 • samodzielna obsługa i opieka nad dedykowanym obszarem w tym m.in: obsługa kadrowa (przygotowywanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i innych dokumentów kadrowych), doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • koordynowanie procesów administracji personalnej oraz administrowanie obiegiem dokumentacji pod względem poprawności i terminowości co do treści i przepisów;
 • zarządzanie procesami rekrutacyjnymi – koordynacja wewnętrznych standardów i procedur HR oraz wsparcie podczas tworzenia i koordynacji regulacji firmy;
 • koordynacja procesów rekrutacyjnych w tym m.in publikacja ogłoszeń, dobór kanałów publikacji, udział w rozmowach z kandydatami;
 • wsparcie kadry zarządzającej i nadzór nad realizacją procesów HR (ocena roczna, rozwój, szkolenia, budowanie zespołów);
 • usprawnianie obecnych oraz budowanie nowych narzędzi, procedur HR;
 • tworzenie oraz prowadzenie baz danych  i projektów z zakresu HR;
 • wdrażanie i adaptacja nowo zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzanie procedur i dokumentacji związanej z odejściem pracowników z firmy;
 • inicjowanie i wdrażanie projektów z zakresu rozwoju pracowników;
 • planowanie i organizacja szkoleń;
 • implementacja rozwiązań zwiększających zaangażowanie pracowników;
 • obsługa pozapłacowych świadczeń pracowniczych;
 • prowadzenie tematu i udoskonalanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w firmie /e.mailing, intranet/ oraz dbałość o komunikację w zarządzanym obszarze;
 • monitorowanie trendów rynkowych i proponowanie nowych rozwiązań w dedykowanym obszarze.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, psychologia, ekonomia, zarządzanie)

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w obszarze HR (zarówno w zespołach HR wewnętrznych jak i outsourcingowych);
 • doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii HR w organizacji;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, procesów rekrutacji i adaptacji, szkoleń oraz rozwoju;
 • umiejętność tworzenia regulaminów, procedur, wewnętrznych zasad instytucjonalnych/ organizacyjnych;
 • praktyczna wiedza o aktualnych procesach HR, a także narzędziach i metodach pracy nakierowanych na rozwój pracowniczy i rozwój organizacji;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu pracowniczego oraz działaniem w interdyscyplinarnym środowisku;
 • umiejętność planowania i wdrażania procesów nakierowanych na rozwój kultury organizacyjnej;
 • umiejętność samodzielnego określania priorytetów oraz efektywnego zarządzania czasem;
 • bardzo dobre umiejętności mediacyjne, interpersonalne, nawiązywania kontaktów oraz budowania i utrzymywania relacji;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office;
 • pasja do pracy z ludźmi, entuzjazm i otwartość na zmiany;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność;
 • samodzielność w wykonywaniu zadań przy jednoczesnej umiejętności kierowania pracą zespołu/ pracami zespołów interdyscyplinarnych;
 • dobra organizacja, umiejętność zarządzania swoją pracą i ustalania priorytetów; zaangażowanie w powierzone zadania.

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe/ inne udokumentowane formy edukacyjne, nakierowane na rozwijanie zasobów ludzkich, budowanie kultury organizacyjnej, wspieranie rozwoju pracowniczego;
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego;
 • doświadczenie pracy metodą projektową;
 • realizacja własnych, autorskich przedsięwzięć nakierowanych na rozwój zasobów ludzkich, rozwijanie kultury organizacyjnej, wdrażanie usprawnień organizacyjnych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu kwietniu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

 

Dokumenty można składać do dnia 14 czerwca 2021r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)

2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 1. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – „rekrutacja na stanowisko – Kierownika w  Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu i/lub warsztatu rekrutacyjnego
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

 

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:

– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny

– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem

– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

 

Do pobrania: informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

powrót