Wymiar etatu:
1 etat (40 godzin tygodniowo)
1 etat do pracy:
w Laboratorium Innowacji Społecznych

Warunki pracy:
Praca w budynkach z/bez windy na parterze i I piętrze,  praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w trybie zmianowym (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna praca również w poszczególnych przestrzeniach społecznych – Przystaniach i Wymiennikowni

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Przestrzeni Społecznych (DPS):
Dział Przestrzeni Społecznych prowadzi działalność Wymiennikowni oraz Sieci Domów Sąsiedzkich – Przystani, prowadząc nieszablonową pracę, opartą na wzmacnianiu zasobów mieszkańców oraz realizując projekty i przedsięwzięcia  związane z usługami społecznymi w konkretnych przestrzeniach.

Wymiennikownia to miejsce dla osób w wieku 13-35 lat, tworzone dla młodzieży przez młodzież, w którym można wziąć udział w zajęciach lub warsztatach, wymienić się pasjami i pomysłami, poznać ciekawych ludzi, swobodnie spędzać czas, odpocząć. Ale nie tylko – organizowane są tu także zajęcia dla szkół, spotkania organizacji i przeróżne eventy robione przez młodzież dla młodzieży. Więcej o Wymiennikownia: www.wymiennikownia.org

Sieć Domów Sąsiedzkich „Przystanie” to lokalne centra, zlokalizowane obecnie w 4 dzielnicach Gdyni, będące kołem zamachowych zmian dzielnicowych, rozwijających potencjał międzypokoleniowy i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Tworzone są, w zależności od lokalnego kontekstu, w partnerstwie  min. z: Centrum Aktywności Seniora, Biblioteką Gdynia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Więcej o Przystaniach: www.przystan.gdynia.pl

Jak to działa wewnątrz instytucji LIS:
Pracownicy Działu Przestrzeni Społecznych pracują w samozarządzających się zespołach, zebranych wokół danej Przestrzeni Społecznej (konkretnego Domu Sąsiedzkiego bądź Wymiennikowni), budujących koncepcje i realizujących różne modele pracy dostosowane do okoliczności. Zespół DPS jest koordynowany przez Kierownika, jednak cały czas zachowując autonomię w podejmowanych działaniach zależnych od kontekstu lokalnego, wielkości przestrzeni, wielkości zespołu i różnorodności obszarów, którymi się w związku z tym zajmuje. Oznacza to samodzielne wypracowanie systemu koordynacji i zarzadzania bieżącą działalnością właściwą dla danego Zespołu, a także swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących min. kreowania programu poszczególnych Przestrzeni, zgodnego ze strategicznymi celami wyznaczanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, Kolegium prezydenta czy ciała doradcze, a także przez Rady Przystani, planowania kierunków działań w wymiarze krótkoterminowym i długoterminowym, realizacji własnych pomysłów na animowanie społeczności lokalnej i realizowanie misji danej przestrzeni, nawiązywania relacji z otoczeniem społecznym i organizacyjnym.

Kogo szukamy?
Osoby, która radość i pasję do działania czerpie z wdrażania nowatorskich inicjatyw, działania z ludźmi i dla ludzi. Osoby, która z zaangażowaniem będzie współtworzyć i rozwijać jednostkę budżetową, jaką jest Laboratorium Innowacji Społecznych, modelowe działania – Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań i Wymiennikownię oraz interdyscyplinarny zespół pracowników Działu Przestrzeni Społecznych. Osobę, która tworzyć będzie przestrzeń do rozwoju i współpracy oraz połączy umiejętność rozwijania zasobów i potencjału pracowników z wiedzą i doświadczeniem, z zakresu procesów, regulaminów, zamówień publicznych, zarządzania budżetem, administrowania przestrzeniami. Osoby, która ma w sobie gotowość na naukę i rozwój, która odpowiedzialnie podejmie się pracy pełnej wyzwań a także roli, posiadającej umocowanie formalno-prawne w instytucji. Osoby, która podchodzi do otoczenia z ciekawością i otwartością na eksperymentowanie, pracuje w oparciu o wartości,  potrafi sprawnie funkcjonować w obrębie różnych struktur organizacyjnych i struktur miejskich.

Główne obowiązki:
W wymiarze horyzontalnym:
· realizacja misji i wizji Laboratorium Innowacji Społecznych, także w wymiarze zarządczym; prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych  i działań partycypacyjnych,
wdrażanie i rozwijanie gdyńskiego modelu Przystani – lokalnych centrów, osadzonych w lokalnym kontekście gdyńskich dzielnic, wpisującego się w lokalne potrzeby i pomysły mieszkańców oraz wizji działalności Wymiennikowni – Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu,
· współpraca przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017 – 2026 oraz projektów realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
· zaangażowanie w rozwój pracy z lokalną społecznością oraz lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami, współpraca z instytucjami, organizacjami, społecznościami lokalnymi i działaczami w zakresie rozwijania działań z zakresu partycypacji i włączania mieszkańców w działania społeczne; prowadzenie stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,  społecznościami lokalnymi, lokalnymi organizacjami, liderami, aktywistami – także na terenach rewitalizowanych.

W wymiarze Działu Przestrzeni Społecznych:
· stworzenie i koordynowanie efektywnego i transparentnego systemu rozwojowego Działu Przestrzeni Społecznych w oparciu o indywidualne potrzeby pracowników i specyfikę pracy Zespołów, wspierając osobiste ścieżki rozwoju,
· organizowanie pracy zespołów w zakresie koordynacji procesów i procedur dotyczących jednocześnie wszystkich Przestrzeni Społecznych, a także dotyczących współpracy lub koordynacji działań między DPS a Laboratorium Innowacji Społecznych,
· usprawnianie organizacji oraz metod pracy Działu Przestrzeni Społecznych,
· reprezentowanie i pełnienie funkcji łącznika DPS w komunikacji wewnętrznej Laboratorium Innowacji Społecznych,
· sprawowanie kontroli nad planowaniem budżetu i wydatkami Działu Przestrzeni Społecznych oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową ich realizację, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Koło Tematyczne Finansów, zaakceptowanymi przez Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych,
· projektowanie procesów (w konsultacji z poszczególnymi Zespołami), umożliwiających harmonijną i efektywną dystrybucję zasobów w ramach pracowników DPS,
· koordynowanie działań inspiracyjnych i promocyjnych w zakresie kontaktów DPS ze światem zewnętrznym (wymiany, wizyty studyjne, staże, udział w konferencjach itp.),
· budowanie wraz z Zespołem współpracy z innymi Działami LIS i środowiskiem zewnętrznym, pełnienie funkcji przedstawiciela w kontaktach ze strukturami instytucji miejskich na szczeblu zarządczym, wspierając się ekspertami z zespołu DPS, inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami miejskimi i organizacjami funkcjonującymi  w domu sąsiedzkim, prowadzenie stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych, z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami,
koordynowanie i prowadzenie procesów (min. ewaluacji rocznej, superwizji zespołów DPS, adaptacji nowych pracowników),
· przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami, przeprowadzanie bieżącej analizy aktualności zapisów regulaminowych dotyczących zakresu działu, sporządzanie zakresów czynności pracowników, dokonywanie okresowych ocen pracowniczych, wnioskowanie o decyzje kadrowe, nadzór nad archiwizacją dokumentacji, ochrona informacji, danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych, przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dot. zakresu działalności DPS, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski,  projektów odpowiedzi związanych z udostępnianiem informacji publicznych.

Wykształcenie:
Wyższe

Staż pracy: 
5 lat

Wymagania niezbędne:
· otwartość na specyfikę pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, wdrażanie jego misji i wizji oraz zamysłu zarządczego, opartego na partycypacji i współdecydowaniu,
· otwartość na poznawanie i rozumienie idei Przestrzeni Społecznych (Domów Sąsiedzkich i Wymiennikowni) przy wsparciu zespołu DPS, pełniącego rolę przewodnika, wdrażającego w temat,
· posiadanie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu grupą i procesami,
umiejętność myślenia procesowego i systemowego – projektowania, zespalania i usprawniania toczących się procesów,
· doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, znajomość procesów grupowych oraz umiejętność pracy w oparciu o nie,
· umiejętność wydobywanie potencjałów i zasobów – indywidualnych i instytucjonalnych,
· doświadczenie w uruchamianiu procesów twórczych zarówno w osobach, jak i w Zespole,
· kompetencje moderowania i facylitowania procesu pracy grupy,
· kompetencje pozwalające, w razie potrzeby, w sytuacjach spornych pełnić rolę moderatora lub arbitra,
· doświadczenie lub kompetencje w projektowaniu ścieżek rozwoju pracowników w oparciu o indywidualne potrzeby,
· nastawienie na współpracę i budowanie partnerskich relacji,
· umiejętność słuchania i empatycznej komunikacji,
· kreatywność, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
· doświadczenie w przygotowywaniu/ wdrażaniu autorskich programów, angażujących użytkowników,
· dobra organizacja pracy, dokładność, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
· umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/społecznym,
· umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem,
· umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
· bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
· znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
· otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.

Wymagania dodatkowe:
· doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prywatnym, w sektorze pozarządowym),
· doświadczenie w działaniach partycypacyjnych oraz pracy na obszarach rewitalizacyjnych (mile widziane) lub otwartość na te zagadnienia,
· znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017 – 2026,
· doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników,
· doświadczenie w pracy metodą projektową oraz obsłudze programów do zarządzania projektami,
· znajomość obsługi mediów społecznościowych,
· umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim (bądź w innym języku obcym),
dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· list motywacyjny, CV z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania),
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
·dokumenty potwierdzające min. 5 letni staż pracy  oraz wymagane doświadczenie,
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
· podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia*.

W miesiącu maju wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 20 lipca 2020 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: Kierownik Działu Przestrzeni Społecznych

Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane.

· Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego)
· Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
· Kandydaci/ Kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do rozmowy rekrutacyjnej, otrzymają zadanie do samodzielnego wykonania a także zaproszeni zostaną do wspólnej pracy warsztatowej, razem z przedstawicielami Działu Przestrzeni Społecznych.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót