Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko:  główny specjalista ds. pomocy publicznej w Dziale Administracji

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo),
Warunki pracy: praca  przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze, pierwsza umowa o  pracę zawierana jest na 6 miesięcy, warunki zatrudnienia zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych,
Termin składania ofert: 01 marzec 2019r.

Główne obowiązki:
Odpowiedzialność za całokształt zagadnień związanych z działalnością jednostki i realizacją jej zadań w kontekście wymogów wynikających z regulacji dotyczących pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, w szczególności:

 • opracowanie modelu udostępniania przestrzeni i świadczenia usług w ramach działalności inkubatora innowacji społecznych, domów sąsiedzkich, projektów oraz innych obiektów zarządzanych przez jednostkę,
 • opracowanie wewnętrznych regulacji związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez jednostkę,
 • analiza i inicjowanie optymalnych rozwiązań w ramach realizowanych przedsięwzięć pod kątem zgodności z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej i celem działalności jednostki,
 • udzielanie pomocy w zgodności z wytycznymi projektowymi,
 • weryfikacja dokumentów przedkładanych przez zainteresowane podmioty pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy publicznej,
 • ewidencja i raportowanie z udzielanej przez jednostkę pomocy publicznej.

Wykształcenie:   wyższe magisterskie/ preferowane prawnicze

 Wymagania niezbędne:

 • 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w związku z  udzielaniem/weryfikacją/raportowaniem pomocy publicznej przez dany podmiot,
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego związanych z udzielaniem pomocy publicznej,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, biegła znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych MsExcell,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
 • umiejętność działania pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość klasyfikacji budżetowej jednostek sektora finansów publicznych,
 • znajomość specyfiki procesu rewitalizacji (min. ustawy o rewitalizacji z października 2015 roku) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodą komunikację w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  oraz list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe oraz wskazany 4 letni staż staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1.     Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych 81- 346 Gdynia ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • w miesiącu styczniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  01 marca  2019 r.
 na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko ds. pomocy publicznej”
 

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od 8oniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót