Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko: od referenta do głównego specjalisty ds. projektów  

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynkach z/bez windy, na parterze i I piętrze w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

 • Co robimy w ramach realizacji projektów:

Projekty realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych to narzędzia nowoczesnego samorządu, służące rozwojowi innowacji społecznych, tworzeniu rozwiązań do wprowadzania zmian, prowadzeniu działań rewitalizacyjnych – zarówno o charakterze społecznym jak i inwestycyjnym, rozwijaniu potencjału lokalnych społeczności, wdrażaniu rozwiązań dla osób wykluczonych społecznie. Więcej o projektach realizowanych obecnie przez LIS: https://lis.gdynia.pl/projekty-ue/

Główne obowiązki:

 • planowanie i projektowanie działań nakierowanych na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł  finansowania przedsięwzięć realizowanych przez gdyński samorząd w ramach LIS – zwłaszcza dotyczących rozwijania innowacyjności, partycypacji, wymiany wiedzy i budowania sieci współpracy (w tym międzynarodowych), rozwijania potencjału lokalnych społeczności, testowania i wdrażania rozwiązań na rzecz osób wykluczonych społecznie, realizacji procesów inwestycyjnych umożliwiających wdrażanie tychże zadań;
 • znajomość zakresu działalności LIS i współrealizujących zadania jednostek miejskich oraz umiejętność przekładania tej wiedzy na potrzeby projektowe; diagnozowanie potrzeb, tworzenie koncepcji pomysłów, analiza wytycznych konkursowych  i przygotowywanie aplikacji projektowych;
 • realizacja zadań sieciujących i integrujących osoby/instytucje/organizacje; współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, lokalnymi aktywistami,  interesariuszami przy planowaniu i realizacji projektów;
 • koordynacja realizacji wskazanego projektu/ wskazanych projektów, w tym nadzór nad prawidłową realizacją działań, sporządzaniem wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań rzeczowych z postępów, opracowywanie wzorów dokumentów do prawidłowej realizacji; działanie w oparciu o stosowne regulacje (min. wytyczne projektowe, prawo zamówień publicznych, ustawę o finansach publicznych), dokumentację, harmonogram i budżet projektu; nadzór nad terminowością; monitorowanie i rozliczanie wskaźników;
 • koordynacja zadań realizowanych przez partnerów oraz podmioty realizujące; współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu (w tym Instytucją Zarządzającą); regularna współpraca interdyscyplinarna z zespołem koordynatorów projektów w LIS oraz min. działem księgowości, zamówień publicznych, administracji;
 • promocja projektu/projektów;
 • dzielenie się wiedzą na temat prowadzonych przez siebie działań.

Wykształcenie: wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:

 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków
 • i koordynacją projektów, dofinansowanych ze środków zewnętrznych, np. funduszy unijnych;
 • przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów: znajomość zagadnień z zakresu wdrażania, zarządzania, rozliczania i sprawozdawczości, znajomość zasad realizacji
 • i rozliczania projektów w różnych perspektywach finansowych i z różnych źródeł;
 • umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy;
 • umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień;
 • łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (zwłaszcza przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych); umiejętność słuchania, jasnego myślenia i mówienia;
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy
 • z instytucjami/organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia, poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
 • umiejętność pracy w zespole oraz sumienność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
 • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na działania społeczne;
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
 • otwartość na współtworzenie swojego zespołu pracowniczego i organizacji;
 • kultura osobista;
 • wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • biegła obsługa programów komputerowych Ms Office (w szczególności Ms Excell), umiejętność pracy w programach związanych z działaniami projektowymi (generatorami wniosków aplikacyjnych, wniosków płatniczych itp.), umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji projektów, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • doświadczenia pracy w różnych sektorach;
 • biegła znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie;
 • kursy, szkolenia w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych;
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, CV,
• dokumenty potwierdzające 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków i koordynacją projektów, dofinansowanych ze środków zewnętrznych, np. funduszy unijnych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
•oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1282)”;
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  18 października 2019 r na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od referenta do głównego specjalisty ds. projektów  ”

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót