Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. projektów rewitalizacyjnych
Ważne do dnia 10 września 2018 r.

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
– Kodeksie Pracy
– Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
praca w budynku bez  windy, na I piętrze

Główne obowiązki:

– bieżący monitoring zaleceń Instytucji Zarządzających/ Instytucji Kontrolujących związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.
– koordynacja i rozliczanie projektów rewitalizacyjnych w tym opracowywanie/aktualizowanie:
a) zbiorczych wniosków o płatność/zaliczkę
b) harmonogramów wydatków/refundacji/płatności (na bieżąco zgodnie
z  ponoszonymi/ zakładanymi wydatkami)
c) dokumentów budżetowych w tym planu wydatków/dochodów/ wykazu przedsięwzięć z dofinansowaniem UE
– współpraca z Instytucją Zarządzającą dotycząca bieżącej realizacji Projektów rewitalizacyjnych, przygotowywanie niezbędnych dokumentów
– aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej w zakresie kategorii poszczególnych wydatków inwestycyjnych zgodnie z wynikami poszczególnych postępowań
i zmianami w ramach projektów
– współpraca i bieżący nadzór nad działaniami partnerów/ innych jednostek miejskich zaangażowanych w realizację projektów
– weryfikacja dokumentacji i rozliczanie działań partnerów pod kątem spełnienia  warunków umowy o dofinansowanie
– wspieranie działalności partnerów w zakresie realizowanych przez nich zadań/działalności poszczególnych partnerów.
– nadzór nad finansową realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach GPR/ monitoring działań podmiotów/jednostek zaangażowanych w realizacje GPR,
– bieżący monitoring możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych
na cele statutowe jednostki.

Wykształcenie:

Wymagane wykształcenie wyższe

Wymagania:

– minimum 1 rok doświadczenia w pracy przy przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów ze wsparciem ze środków UE;
– wiedza na temat przygotowania/ realizacji i kontroli przedsięwzięć z dofinansowaniem UE;
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera, biegła znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych MsExcell;
– bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach;
– umiejętność pracy w zespole;
– dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność;
– umiejętność działania pod presją czasu;
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodą komunikację w mowie
i piśmie.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

– znajomość klasyfikacji budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
– znajomość specyfiki procesu rewitalizacji (min. ustawy o rewitalizacji z października 2015 roku) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV  oraz list motywacyjny;
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów;
– kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
– w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
– oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie
z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”:
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
– osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu lipcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 10 września 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
· Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót