Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych poszukuje kandydata na stanowisko ds. kadr

Gdynia, 6 luty  2019 r.

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do specjalisty ds. kadr

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo), umowa o pracę na zastępstwo,
Warunki pracy: praca  przy komputerze pow. 4 h dziennie, w budynku bez windy,
na I piętrze, codzienna, bieżąca obsługa pracowników oraz klientów zewnętrznych.

Główne obowiązki:
·  prowadzenie teczek osobowych pracowników,
·  prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami LIS,
·  prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym przygotowywanie i weryfikowanie harmonogramów czasu pracy,
· prowadzanie rekrutacji i naboru pracowników,
· organizacja procesu oceniania pracowników,
· przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania nowozatrudnionych pracowników  do odbycia służby przygotowawczej,
· opracowywanie i terminowe przekazywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, min. PFRON i GUS,
· ewidencjonowanie udziału pracowników LIS w szkoleniach zewnętrznych,
· prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami BHP oraz badaniami lekarskimi pracowników.
· prowadzenie rejestru wypadków w pracy.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:
· min. 1 rok  stażu pracy w prowadzeniu kadr,
· bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z w/w stanowiskiem:, w tym m.in. Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi,  ustawy o  ochronie danych osobowych, ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
· umiejętność przygotowywania sprawozdań kadrowych, m.in. GUS i PFRON;
· umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
· samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
· dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
· umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji
i wyciągania wniosków;
· zdolność do szybkiego uczenia się;
· odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
· umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
· bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
· znajomość  obsługi programów kadrowo-płacowych.

Wymagania dodatkowe:
·  doświadczenie w prowadzeniu kadr w jednostce administracji publicznej,
·  znajomość programu Progman,
·  możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  CV  oraz list motywacyjny,
·  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe oraz staż pracy,
·  kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
·  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
·  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
·  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych
81- 346 Gdynia ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  26 lutego 2019 r.
na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem: „rekrutacja na stanowisko ds. kadr”

 Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00
·  Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji
o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót