Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. badań i ewaluacji do realizacji projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar etatu: 2/3 etatu ( śr. 27 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku bez windy – na piętrze, przy komputerze;
· praca realizowana będzie w trybie zmianowym, popołudniami, także w weekendy;
· główne miejsce pracy znajdować będzie się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w sekcji Inkubatora Innowacji Społecznych:
W sekcji Inkubatora Innowacji Społecznych (dział projektów LIS) realizujemy przedsięwzięcie Gminy Miasta Gdynia oraz Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, którego istotą jest czteroetapowe wsparcie w rozwoju nowatorskich w skali kraju, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług, produktów w obszarze włączenia społecznego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” (POWR.04.01.00-00-I110/19).
Szukamy pomysłów na nowe działania, które pozwolą osobom wykluczonym być częścią swoich społeczności, odnajdywać się w nich i je współtworzyć. Naszym głównym celem jest odnalezienie, dopracowanie, przetestowanie i ostateczne wdrożenie innowacyjnych pomysłów.

Główne obowiązki:
· współrealizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zwiększenia wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS;
· realizacja działań ewaluacyjnych na pierwszym etapie inkubacji, wsparcie Innowatorów w przygotowaniu lub · przeprowadzeniu badania potrzeb związanego z daną innowacją lub zgromadzeniu niezbędnych danych do przygotowania diagnozy potrzeb, budowa modelu logicznego, przygotowanie wstępnego planu innowacji;
· realizacja działań ewaluacyjnych podczas drugiego etapu inkubacji, współpraca z Innowatorami w zakresie dookreślenia spodziewanych rezultatów/efektów testu, opracowanie narzędzi do ich zmierzenia, a także określenie wskaźników, przygotowanie ostatecznego planu ewaluacji;
· przeprowadzenie ewaluacji towarzyszącej na początku i na końcu pilotażu, weryfikacja raportów, realizacja wizyt monitoringowych i ewaluacyjnych na miejscu testowania, przygotowanie raportu ewaluacyjnego.

Wykształcenie:
·  wyższe

Wymagania niezbędne:
·  min. 2 letni staż pracy,
· doświadczenie w projektowaniu oraz realizowaniu procesów badawczych i ewaluacyjnych (przy wykorzystaniu metod ilościowych i jakościowych),
· umiejętność dokonywania ilościowej i jakościowej analizy wyników badań oraz pisania raportów badawczych,
· umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi, pakietem MS Office,
· łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (instytucji publicznych, organizacji pozarządowych),
· umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność i terminowość

Wymagania dodatkowe:
·  doświadczenia w zakresie pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego (zwłaszcza z klientami pomocy społecznej);
·  doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prywatnym w sektorze pozarządowym);
·  znajomość metodyki uczenia się;
·  doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
· doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych bądź innych źródeł finansowania;
·  doświadczenia w samodzielnej realizacji własnych, autorskich projektów, na przykład badawczych, artystycznych, społecznych;

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· list motywacyjny oraz CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 2 lata stażu pracy;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
· podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu listopadzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 21 grudnia 2020 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do specjalisty ds. badań i ewaluacji w Sekcji Inkubatora Innowacji Społecznych
 
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót