Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze;

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS):
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Komunikacji
Wypracowujemy oraz wdrażamy strategię promocyjną i komunikacyjną dla 7 marek: LIS – jako instytucji, 5 ogólnomiejskich programów realizowanych przez LIS: Budżet Obywatelski, Gdynia Odnowa, Wymiennikownia, Przystań Gdynia, Urbanlab Gdynia oraz 1 programu międzyinstytucjonalnego Gdynia Wspiera. Piszemy i redagujemy teksty, przygotowujemy grafiki, dokumentujemy działania fotograficznie i filmowo, publikujemy je w kanałach internetowych i przekazujemy do mediów. Planujemy działania informacyjno-promocyjne. Jesteśmy w kontakcie z gdynianami mieszkańcami i mieszkankami – docieramy z informacją o wydarzeniach, projektach, inwestycjach prowadzonych przez LIS. Relacjonujemy działania i wydarzenia gdyńskiego samorządu rozwijane przez LIS. Jesteśmy w stałym kontakcie z dziennikarzami,  z gdyńskimi jednostkami i instytucjami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami, partnerami projektów. Przygotowujemy wydawnictwa, plakaty, ulotki, gadżety – od projektów, przez treść, po zamówienie.

Kogo szukamy?
Dwóch osób, które będą pisać o naszych działaniach, dokumentować je i pokazywać. Jedna z osób będzie specjalizować się w prowadzeniu narzędzi informacji i promocji różnych marek, z głównym nastawieniem na media społecznościowe. Druga skupi się na rozwijaniu marki Przystani i Wymiennikowni. Praca zakłada obsługę danej marki:  pisanie,  uruchamianie i koordynowanie publikacji tekstów, planowaniem kanałów i nośników informacji. Szukamy osób kreatywnych, zaangażowanych, zdeterminowanych do tego, aby poprzez pracę samodzielną, współpracę z zespołem, słowo, grafikę i film opisywać rzeczywistość.

Główne obowiązki na tym stanowisku:
• Tworzenie i realizacja strategii informacyjno – promocyjnej dla marek i związanych z nimi wydarzeń i  projektów, działania koncepcyjne w zakresie kanałów i form publikacji i nośników informacji,
• Przygotowywanie harmonogramów, planowanie, zgłaszanie do przygotowania i publikacja materiałów graficznych, foto i video dla prowadzonych programów/ marek; planowanie, zgłaszanie do przygotowań i zamówień nośników informacyjno -promocyjnych,
• Obsługa wydarzeń – pod kątem przygotowywania relacji/ artykułów/ materiałów wraz z przygotowaniem do publikacji,
• Kompleksowe przygotowanie materiałów prasowych, promocyjnych i sprawozdawczych,
• Pisanie tekstów, tworzenia oraz publikacja (zamieszczanie) treści, grafiki, video w kanałach internetowych typu strony www, profile na FB, inne w tym media tradycyjne,
• Obsługa publikacji w mediach społecznościowych,
• Współpraca z biurem prasowym Urzędu Miasta, jednostkami miejskimi, partnerami, mediami,
• Planowanie zapotrzebowań budżetowych i nadzór nad realizacją w zakresie odpowiedzialności za działania informacyjno – promocyjne,
• Współprowadzenie stron internetowych, mediów społecznościowych oraz Biuletynu Informacji Publicznych,
• Tworzenie i wdrażanie skutecznych kalendarzy komunikacji w social media dla marek,
• Bieżące prowadzenie i aktualizacja kanałów social media,
• Współpraca z grafikami, zespołem, mediami,
• Moderacja kanałów social media; dbanie o kontakt z odbiorcą,
• Współpraca przy wdrażaniu polityki Laboratorium Innowacji Społecznych

Wykształcenie: Wyższe
Staż pracy: min. 2 lata

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.  

Wymagania niezbędne:
• Doświadczenie w pracy dziennikarskiej lub innej powiązanej z tworzeniem i publikacją treści, grafiki, video w mediach społecznościowych i tradycyjnych,
• Umiejętność przygotowywania oraz redagowania materiałów i tekstów  promocyjnych oraz   informacyjnych,
• Doświadczenie w tworzeniu artykułów tematycznych i redakcyjnych, materiałów na strony internetowe wysokiej jakości,
• Bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro), znajomość języka polskiego, prawidłowe posługiwanie się zasadami stylistyki, interpunkcji, gramatyki oraz ortografii,
• Umiejętności jasnego, poprawnego formułowania myśli na piśmie i w wypowiedziach ustnych,
• Znajomość bieżących trendów w mediach i social mediach,
• Znajomość języka angielskiego  bądź innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• Podejmowanie inicjatywy, zaangażowanie w powierzone zadania oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• Umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi, pakietem MS Office,
• Łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych),
• Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność i terminowość,
• Swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy
z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności,
• Kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań,
• Dobra organizacja pracy, dokładność i staranność,
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,
• Zdolność do szybkiego uczenia się,
• Wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych,
• Umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenia w obsłudze systemu CMS (WordPress),
• doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie,
• wiedza na temat gdyńskiego kontekstu,
• umiejętność obsługi narzędzi umożliwiających planowanie pracy,
• doświadczenie we współpracy z grafikami, zespołem medialnym, fotografami, filmowcami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, CV z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
• ksero dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
• kserokopie świadectw pracy potwierdzające 2-letni staż pracy,
• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego
w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
• podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 7 sierpnia  2020  r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty 
 w Dziale Komunikacji Laboratorium Innowacji Społecznych”

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 08 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

informacja na temat przetwarzania danych osobowych

oświadczenia rekrutacyjne

powrót