LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowiska: od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji

Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy: 
– praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie,
– codzienna, bezpośrednia obsługa klienta.

Główne obowiązki:
·        opracowywanie wytycznych do projektowania dla zlecanych zadań,
·        nadzór merytoryczny nad jakością wykonywanych dokumentacji projektowych, w tym sprawdzenie ich kompletności,
·        opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych,
·        weryfikacja adekwatności oraz efektywności funkcjonalnej i kosztowej stosowanych rozwiązań  na etapie projektowym, realizacyjnym i eksploatacyjnym,
·        współpraca z projektantami, nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie realizacji poszczególnych zadań,
·        współpraca z Działem Zamówień Publicznych przy opracowywaniu SIWZ
i zapisów umowy dla postępowań w trybie PZP,
·        udział w procesach konsultacyjnych dotyczących projektów.

Wykształcenie:
·        wykształcenie wyższe techniczne o specjalności:
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności hydrotechnicznej,
– inżynieryjnej drogowej,
– konstrukcyjno-budowlanej,
– architektonicznej.

Wymagania niezbędne:
·        praktyczna znajomość zagadnień prawa budowlanego,
·        znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych,
·        bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, AutoCAD,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
·        łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
·        umiejętność działania pod presją czasu,
·        w przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, hydrotechnicznej i inżynieryjnej drogowej – atutem będą uprawnienia budowlane,
·        w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadanie minimum uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
·        w przypadku specjalności architektonicznej – posiadanie minimum uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń – atutem będą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·        list motywacyjny oraz CV;
·        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
·        oświadczenie kandydata  o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka
polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie
w służbie cywilnej,
·        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
·        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
·        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
·        w miesiącu kwietniu stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił min. 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 5 lipca 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji”

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
• Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

 *W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót