LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty: socjoterapeuty – animatora
w Dziale Przestrzeni Społecznych

Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca w budynku z windą – na parterze, przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością, praca przy komputerze powyżej 4h dziennie,
 • praca realizowana będzie w trybie zmianowym, popołudniami, także w weekendy; główne miejsce pracy znajdować  będzie się w Przystani Śmidowicza 49 (Gdynia – Oksywie).

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Przestrzeni Społecznych:
Zespół Przestrzeni Społecznych zajmuje się prowadzeniem konkretnych miejsc aktywności w dzielnicach (m.in. 4 Domów Sąsiedzkich – Przystani). Zorientowany jest na integrację i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców i mieszkanek, postaw obywatelskich i inkubowanie lokalnych inicjatyw, prowadzenie działań z i na rzecz lokalnej społeczności. Działa również na obszarze rewitalizacji (teren objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2026), prowadząc na tych obszarach nieszablonową pracę, opartą na wzmacnianiu zasobów mieszkańców i mieszkanek, w tym potencjałów osób wykluczonych społecznie/ wykluczeniem zagrożonych. Współpracuje zarówno z lokalną społecznością jak i lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami, instytucjami, organizacjami, Radami Dzielnic, liderami, integrując miejskie zasoby i ofertę również z zakresu usług społecznych dla osób szczególnie potrzebujących.

Główne obowiązki:

 • współrealizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu usług społecznych, kierowanych do wykluczonych społecznie/ zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszarów rewitalizacji w Gdyni (teren Oksywia) – tworzenie i wdrażanie autorskich działań na rzecz wykluczonych społecznie mieszkańców Gdyni;
 • realizacja wsparcia pedagogicznego/ konsultacyjnego w ramach Kluby R (Klub Rodzin z Osiedla) – indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników projektu; prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodzin; diagnoza sytuacji uczestników projektu; animowanie działań wynikających z Indywidualnej Ścieżki Rozwoju uczestników;
 • współtworzenie Przystani Śmidowicza 49 (zlokalizowanej w Gdyni, w dzielnicy Oksywie, na obszarze rewitalizacji) – sieciowanie oferty, realizacja autorskich działań mających na celu zwiększenie kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego, pokonywania indywidualnych kryzysów, utrzymywania motywacji do zmiany, zwiększania kompetencji wychowawczych; pośrednie wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży;
 • monitorowanie prowadzonych działań i wsparcia;
 • integrowanie miejskich zasobów i oferty na rzecz osób wykluczonych społecznie i wykluczeniem społecznym zagrożonych, wspierających wychodzenie z kryzysów (z zakresu sportu, kultury, sztuki, pomocy społecznej, innowacji społecznych, partycypacji);
 • prowadzenie nieszablonowej pracy, opartej na wzmacnianiu zasobów mieszkańców, potencjałów osób wykluczonych społecznie/ wykluczeniem zagrożonych;
 • praca z lokalną społecznością oraz lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami, współpraca z instytucjami, organizacjami, społecznościami lokalnymi i działaczami w zakresie rozwijania działań z zakresu partycypacji i włączania osób wykluczonych społecznie w działania społeczne;
 • prowadzenie stałej współpracy z zespołem projektowym, z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji, zespołami interdyscyplinarnymi;
 • prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych, warsztatów z uczestnikami projektu oraz spotkań interdyscyplinarnych z kluczowymi interesariuszami bądź innymi osobami udzielającymi wsparcia;
 • realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wytycznymi i zasadami programowymi, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych zadań.

Wykształcenie: wykształcenie wyższe poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej;

Wymagania niezbędne:

 • min. 2  letni staż pracy
 • udokumentowane kwalifikacje/doświadczenie w pracy z zakresu pedagogiki i/lub socjoterapii;
 • doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i/lub rodzinami będącymi w kryzysie,
 • w skomplikowanej sytuacji psychologicznej, edukacyjnej, społecznej, zawodowej bądź bytowej;
 • umiejętność prowadzenia spotkań, zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych nakierowanych na rozwijanie umiejętności, kompetencji, indywidualnych zasobów;
 • umiejętności trenerskie;
 • umiejętności i wiedza z zakresu indywidualnych i grupowych oddziaływań;
 • umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;
 • umiejętność motywowania i włączania osób/ grup w działania;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, animowania działań;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
 • wysoko rozwinięte umiejętności współpracy;
 • umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/ społecznym;
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
 • zdolność do szybkiego uczenia się;
 • ciekawość świata i procesów społecznych;
 • otwartość na wdrażania nowatorskiej, nieszablonowej oferty/ współtworzenia pionierskiego, unikatowego miejsca;
 • otwartość na doświadczenia osób z różnych miejsc zawodowych i z różnymi doświadczeniami społecznymi;
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • i międzyinstytucjonalnych;
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenia w zakresie pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego (zwłaszcza z klientami pomocy społecznej);
 • kursy uzupełniające z zakresu prowadzenia pracy doradczej, potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
 • znajomość metodyki uczenia się;
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
 • doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów  finansowanych  ze środków unijnych bądź innych źródeł finansowania;
 • doświadczenia w samodzielnej realizacji  własnych, autorskich projektów, na przykład badawczych, artystycznych, społecznych;
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy oraz na pracę w godzinach popołudniowych.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz 2 lata stażu pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie  w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 23 października 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty: socjoterapeuty – animatora w Dziale Przestrzeni Społecznych”
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

 Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny

powrót