Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca  przy komputerze powyżej 4 godzin,
· praca w oparciu o dokumentację – głównie projektową,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w systemie równoważnego czasu pracy, m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00, przy realizacji niektórych zadań poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Programów Społecznych:
Dział Programów Społecznych projektuje i wdraża programy nakierowane na wypracowywanie rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni, tworzy ofertę merytoryczną i przestrzeń do współdziałania przedstawicieli struktur miejskich, mieszkańców, organizacji pozarządowych, biznesu, niezależnych ekspertów na rzecz rozwoju innowacyjności i zmian społecznych. Odpowiada za inicjowanie, planowanie, rozwijanie, upowszechnianie i skalowanie realizację przedsięwzięć społecznie innowacyjnych w skali lokalnej i ogólnopolskiej oraz katalogowanie wiedzy i dobrych praktyk. Pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów, m.in. z budżetu Unii Europejskiej, na realizację działań związanych z kontynuacją i rozwojem Programów Społecznych LIS, wpisujących się w jego statutową działalność, wspieranie partnerskich przedsięwzięć i projektów. Realizacje zadania sieciujące i integrujące poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez interdyscyplinarną współpracę międzysektorową na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Główne obowiązki:
– poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania i realizacji Programów realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
– koordynacja pracy zespołów przygotowujących wnioski projektowe i je realizujących,
– przygotowywanie wniosków projektowych (o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym) na finansowanie działań bezpośrednio związanych z realizowanymi przez Laboratorium Innowacji Społecznych Programami,
– koordynowanie i rozliczanie projektów, w tym:
o   prowadzenie współpracy i działań merytorycznych (o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym),
o   moderowanie tematycznych i informacyjnych spotkań projektowych w formacie on-line i off-line,
o   prowadzenie monitoringu i postępu rzeczowego w koordynowanych projektach,
o   koordynacja zlecanych w ramach projektu usług,
o   prowadzenie działań w oparciu o wytyczne projektowe,
o   opracowywanie/aktualizowanie zbiorczych wniosków o płatność/zaliczkę,
o   we współpracy z koordynatorami poszczególnych działań merytorycznych, opracowywanie tabeli zmian do projektu bądź innych dokumentów ukazujących postęp rzeczowy i merytoryczny projektu/ów,
o   opracowywanie/aktualizowanie dokumentów kluczowych dla realizacji projektu/ów (min. harmonogramów, budżetu),
o   obsługa programów do rozliczania projektów,
o   budowanie i wdrażanie mechanizmów nakierowanych na zachowanie trwałości realizowanych projektów;
– bieżący monitoring zaleceń Instytucji Zarządzających/Instytucji Pośredniczących/ Donorów związanych z realizowanymi projektami;
– projektowanie usprawnień w oparciu o wnioski płynące z ewaluacji działań i założeń projektowych,
– przygotowywanie zestawień umożliwiających prześledzenie postępów rzeczowych i finansowych w projektach,
– współpraca z jednostkami Miasta Gdynia, instytucjami lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie wdrożenie nowych metod i procesów wspierania innowacji społecznych,
– wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych związanych z prowadzeniem polityk publicznych,, działań o charakterze międzykulturowym i/lub na rzecz osób z doświadczeniem imigranckim i uchodźczym,
– przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych materiałów merytorycznych dotyczących prowadzonych działań, raportów i sprawozdań.
 
Wykształcenie i doświadczenie:
· wykształcenie średnie i co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy przy przygotowaniu / realizacji / rozliczaniu projektów ze wsparciem ze środków np. z UE lub w sporządzaniu sprawozdawczości, zestawień, prowadzeniu analityki formalno-finansowej”, lub
· wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk ekonomicznych, nauk społecznych
i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy przy przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów ze wsparciem ze środków np. z UE lub w sporządzaniu sprawozdawczości, zestawień, prowadzeniu analityki formalno-finansowej.

Wymagania niezbędne:
· znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na raportowanie i koordynowania współpracy międzynarodowej w języku angielskim,
· dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i  Excel,
· umiejętność pracy w oparciu o dokumenty źródłowe, dokumenty strategiczne,
· wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
· umiejętności analityczne,
· umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
· szybkie przyswajanie informacji, otwartość na uczenie się,
· umiejętność pracy w warunkach presji czasu.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
– doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych i pracy w środowisku międzykulturowym,
– znajomość programów typu Generator Wniosków Aplikacyjnych oraz SL014, BAMOS+,
– znajomość wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem z dofinansowaniem z UE.

Doświadczenie projektowe w programach typu Interreg i/lub Horyzont 2020 oraz znajomość zagadnień związanych z design thinking, service design czy public intrest design będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”,
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

W miesiącu październiku 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 8 grudnia 2023 r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego),

2/pocztą tradycyjną na adres:
 
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do  głównego specjalisty ds. koordynacji  projektów”,

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
· Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny,
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót