Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • codzienna, bezpośrednia obsługa klienta, współpraca z inwestorami/wykonawcami.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Inwestycji:

Realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje gminy miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć.

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026,
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Sekcją Rozwiązań Projektowych przy przygotowaniu SIWZ i umów (m.in. prace projektowe, nadzór inwestorski, roboty budowlane) w tym przygotowywanie obowiązków wykonawców, kryteriów wyboru, wymogów w stosunku do wykonawców,
 • przygotowywanie projektów umów dla zamówień poniżej progów przetargowych,
 • obsługa procesu inwestycyjnego z pkt. widzenia zamawiającego i inwestora w tym w szczególności współpraca z nadzorem autorskim, nadzorem inwestorskim, wykonawcami robót budowlanych, dostawcami oraz instytucjami występującymi w procesie inwestycyjnym,
 • nadzór nad poprawnością i terminową realizacją poszczególnych umów (dbałość
  o przestrzeganie wszystkich zapisów umownych),
 • planowanie i pilnowanie budżetu poszczególnych zadań inwestycyjnych. W przypadku zmian czasowych/kwotowych wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem do Działu księgowości
  i dyrekcji o wprowadzenie zmian w budżecie jednostki lub Wieloletnim Wykazie Przedsięwzięć,
 • pilnowanie terminowości prowadzonych prac (zarówno projektowych jak i wykonawczych).
  W sytuacji przesunięć czasowych analiza przesłanek do wydłużenia terminu umowy,
 • weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych wykonawców robót budowlanych i nadzór nad ich czasową realizacją,
 • realizacja misji i wizji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o zarządzaniu.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz ustawy Prawo budowlane w tym procedur odbiorowych,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność syntetycznego, sprawnego i efektywnego wyrażania się pisemnie,
 • umiejętność współpracy i współdziałania w zespole interdyscyplinarnym o zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych,
 • odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office,
 • zaangażowanie w pracę i identyfikowanie się z realizowanymi zadaniami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorze nad robotami,
 • doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z zawartą klauzulą o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w realizacji projektów,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych [POBIERZ PLIK].

 

W miesiącu maju wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać  lub  składać do dnia 20 lipca 2020 r. na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 1. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty
w Sekcji Formalno-Prawnej w Dziale Inwestycji”

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu.
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście przez domofon, ul. Żeromskiego 31, od strony ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 17 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót