Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)        

1 etat do pracy w Domach Sąsiedzkich w Sieci Przystani, w Wymiennikowni oraz w UrbanLab Gdynia

 Warunki pracy:

 • praca w budynkach o dwóch kondygnacjach, z windą (na piętrze) lub bez windy (na parterze i na 1 piętrze), praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w trybie zmianowym (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna bezpośrednia obsługa klienta.

 Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie programu metodycznego i prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • Planowanie i wdrażanie działań na rzecz integracji imigrantów i imigrantek, w oparciu o działalność przestrzeni społecznych prowadzonych przez LIS,
 • współkoordynacja działań w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych zapewniających rozwijanie oferty uwzględniającej potrzeby imigrantów i imigrantów,
 • tworzenie oferty działalności domów sąsiedzkich, Wymiennikowni i UrbanLab Gdynia w odpowiedzi na potrzeby imigrantów i imigrantek z różnych grup wiekowych i społecznych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca, budowanie porozumień, wspieranie sił społecznych i lokalnych liderów; działanie m.in. w oparciu o planowanie programu i budżetu, realizację umów, kontraktowanie wykonawców działań, zawiązywanie lokalnej współpracy,
 • działania w terenie, poznawanie mieszkańców, wchodzenie w relacje społeczne, przygotowanie i prowadzenie akcji plenerowych, uwzględniające poziom zintegrowania i zaangażowania społeczności w swój rozwój,
 • prowadzenie działań w przestrzeni online,
 • inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami i organizacjami oraz stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, rad dzielnic, organizacji pozarządowych, z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, także na obszarach rewitalizowanych,
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji planowanych działań oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami,
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych i działań partycypacyjnych,
 • współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę przestrzeni społecznych w LIS.

Wykształcenie:

 •  wyższe

Wymagania niezbędne:

 • dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania współpracy, kompetencje komunikacyjne,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi / grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, w prowadzeniu działań animacyjnych, w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań, wydarzeń dla różnych grup odbiorców, umiejętność tworzenia sytuacji edukacyjnych,
 • umiejętność dostosowywania się do warunków otoczenia i sytuacji, „wsłuchiwania się” w lokalną społeczność i jej potrzeby,
 • znajomość obsługi mediów społecznościowych, stosowania narzędzi cyfrowych (programów i aplikacji) umożliwiających prowadzenie działań on-line,
 • umiejętność tworzenia prostych projektów graficznych do uzupełniania treści w przestrzeni online, tworzenia infografik, plakatów i ulotek;
 • dobra organizacja pracy, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy,
 • umiejętność pracy w oparciu o budżet, planowanie długo- i krótkoterminowe, działanie w oparciu o dokumenty i procedury obowiązujące w jednostce samorządowej,
 • kreatywność, twórcza postawa, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się i formułowanie myśli na piśmie również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym),
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi m.in. politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań,
 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników
 • doświadczenie w pracy metodą projektową,
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Proces rekrutacyjny jest planowany na drugą połowę lipca 2021 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu maju 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 9 lipca 2021 r., do godziny 16:00

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – specjalista ds. integracji w przestrzeniach społecznych LIS”

 3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu i/lub warsztatu rekrutacyjnego
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00.

 *W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:

 • „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny,
 • oryginałów CV, listu motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
 • do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych
z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaespMoże się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 • Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00

Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)  rekrutacji

DALSZE POWIERZENIE

Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:

 • Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcyOgraniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

powrót