Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca  przy komputerze powyżej czterech godzin,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z możliwością zastosowania systemu równoważnego czasu pracy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Czym zajmujemy się w dziale rewitalizacji:
Dział ten koordynuje procesu rewitalizacji w Gdyni – czyli długofalowy program zmian wybranych obszarów w Gdyni, zarówno w rozumieniu społecznym jak i przestrzennym. Jednym z zadań działu i pracujących w nim osób jest inicjowanie współpracy międzysektorowej, koordynacja lub współudział w pracach zespołów roboczych/ interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za kluczowe, przekrojowe działania rewitalizacyjne, tworzenie oferty merytorycznej i przestrzeni fizycznej do współdziałania przedstawicieli struktur miejskich, mieszkańców, organizacji pozarządowych, niezależnych ekspertów na rzecz rozwoju. Zespół w dziale Rewitalizacji zajmuje się również  aktualizacją zapisów strategicznego dokumentu jakim jest Gminny Programu Rewitalizacji, przygotowywaniem informacji dotyczących postępu w realizacji procesu rewitalizacji, monitorowaniem zmian społecznych na obszarach rewitalizacji.

Kogo szukamy: osoby która, pomoże nam komunikować postępy procesu rewitalizacji, docierając do różnych odbiorców (min. mieszkańców Gdyni i obszarów rewitalizacji, zaangażowanych w proces instytucji i organizacji, ekspertów zainteresowanych rewitalizacją), będzie rozwijać platformę wymiany wiedzy i współpracy, w sposób kreatywny podejdzie do kształtowania formy i treści komunikatów dotyczących zarówno konkretnych wydarzeń, modeli pracy jak i zachodzących na obszarach rewitalizacji zmian przestrzennych i społecznych. Szukamy osoby, która  przełoży swoją wrażliwość społeczną i znajomość narzędzi komunikacyjnych (min. mediów społecznościowych, stron internetowych, zasad tworzenia publikacji, newslettera) na ciekawą i angażującą formę przekazywania i upowszechniania wiedzy o gdyńskiej rewitalizacji, o jej postępach i dobrych praktykach.

Główne obowiązki:
Opracowanie i wdrażanie strategii komunikowania o procesie rewitalizacji pod marką Gdynia OdNowa, uwzględniającą różne cele i różnych odbiorców, w tym:
· kreowanie i obsługa Marki „Gdynia OdNowa” w postaci przygotowywania informacji do różnych kanałów informacyjnych na temat gdyńskiego procesu rewitalizacji; przygotowywanie i redakcja treści: m. in. komunikaty prasowe, treści pod strony www, scenariusze filmów promocyjnych,
· udział w spotkaniach i wydarzeniach związanych z procesem rewitalizacji, generowanie kontentu informacyjnego,
· praca kreatywna nad redakcją, pisaniem i upowszechnianiem informacji zawartych w dokumentach strategicznych i operacyjnych oraz sprawozdaniach związanych z prowadzonym procesem rewitalizacji,
· koordynacja prac nad publikacjami upowszechniającymi postępy, metody i działania podejmowane w ramach procesu rewitalizacji,
· przygotowanie materiałów graficznych kierowanych do mieszkańców typu plakaty, ulotki itp.,
· budowanie i rozwijanie systemu zbierania informacji na temat procesu rewitalizacji od gdyńskich instytucji i organizacji, prowadzenie kalendarza wydarzeń i kamieni milowych procesu,
· obsługa strony internetowej,
· planowanie, tworzenie i zarządzanie działaniami w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram),
· obsługa wybranych wydarzeń czy spotkań organizowanych przez LIS, na obszarach rewitalizacji,
· zarządzanie budżetem związanym z promocją i przepływem informacji.

Wykształcenie:
· wykształcenie wyższe.

Wymagania niezbędne:
· minimum rok doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. komunikacji/Social Media Managera i w zarządzaniu kampaniami w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem kanałów Facebook i Instagram lub/i w pracy kreatywnej związanej z tworzeniem publikacji, treści na strony internetowe, media społecznościowe,
· dobra umiejętność wyczuwania kontekstów społecznych, wrażliwość społeczna w formułowaniu myśli i przekazu,
· umiejętność samodzielnego przygotowania treści zgodnych ze strategią marki i wyznaczonymi celami, w tym przede wszystkim artykułów prasowych, postów do mediów społecznościowych, grafik, zdjęć, reels,
· umiejętność dostosowania typu treści i komunikatów do grupy docelowej,
· znajomość zagadnień PR,
· duża samodzielność w planowaniu i realizacji pracy,
· kreatywność i bycie otwartym na nowości,
· umiejętność pracy zespołowej,
· umiejętność zarządzania czasem, samodzielność,
· wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 
Wymagania dodatkowe (preferowane):
– znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1,
– znajomość programu Canva w stopniu pozwalającym samodzielnie przygotowywać grafiki do publikacji,
– mile widziane doświadczenie w pracy przed kamerą lub wystąpień publicznych, chęć nauki i śledzenie najnowszych trendów w social mediach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 24 listopada 2023 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego),

2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale Rewitalizacji”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
· Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
· Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót