Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
· praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca  przy komputerze powyżej czterech godzin,
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z możliwością zastosowania systemu równoważnego czasu pracy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Czym zajmujemy się w dziale Organizacji.
Dział Organizacji widzi wszystkie podejmowane w Laboratorium Innowacji Społecznych działania i procesy, a także współuczestnicy w wypracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań tworzących ramę funkcjonowania całej jednostki. Odpowiada m.in. za prowadzenie sprawozdawczości z działalności, kontroli zarządczej, analizowanie danych i informacji z prowadzonych działań, katalogowanie oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk na temat dorobku merytorycznego LIS (publikacje merytoryczne, broszury branżowe oraz sprawozdania). Koordynuje proces zbierania danych do zasilania Biuletyny Informacji Publicznych (bip.um.gdynia.pl/laboratorium-innowacji-spolecznych) czy strony internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych (obecnie www.lis.gdynia.pl). Koordynuje działania zespołów interdyscyplinarnych wewnątrz instytucji, budowanie katalogu wiedzy instytucjonalnej. Odpowiada za prowadzenie i rozwój narzędzi umożliwiających informowanie o realizowanych przez LIS programach, projektach czy usługach.
 
Kogo szukamy: osoby która, która umie pracować z interdyscyplinarnym zespołem, budować katalog wiedzy instytucjonalnej i w sposób ciekawy, kreatywny i inspiracyjny dzielić się nią–z współpracownikami, pracownikami innych organizacji i instytucji, ekspertami, mieszkańcami. Szukamy osoby, która potrafi patrzeć systemowo i pomoże nam katalogować, dorobek instytucjonalny, dzielić się nim w sposób systematyczny. Osoby, która umie zbierać (min. poprzez analizę danych zastanych, wywiady, rozmowy) i agregować dane (zawarte min. w dokumentach strategicznych, sprawozdaniach, publikacjach, informacjach podanych w Biuletynie Informacji Publicznych) i upowszechniać je w sposób ciekawy i zrozumiały dla czytelnika (min. przekładać je na sprawozdania, publikacje, broszury, informacje do umieszczenia na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznych czy w mediach społecznościowych). Osoby, dla której opisywanie oraz upowszechnianie innowacji społecznych, dobrych praktyk, metod, programów i usług społecznych będzie stanowić ciekawe i inspirujące wyzwanie zawodowe.

Główne obowiązki:
Opracowanie i wdrażanie strategii komunikowania o Laboratorium Innowacji Społecznych, uwzględniając różne cele i różnych odbiorców, w tym:
· katalogowanie, opisywanie oraz upowszechnianie innowacji społecznych, dobrych praktyk, metod, projektów, programów i usług społecznych kreowanych i wdrażanych przez gdyński samorząd – przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
· zbudowanie i rozwijanie systemu planowania i zbierania danych (m.in. poprzez analizę danych zastanych, wywiady, rozmowy) na temat metod pracy, programów, dobrych praktyk, osiąganych wskaźników i rezultatów,
· kreatywne analizowanie danych zawartych min. w dokumentach strategicznych, sprawozdaniach, publikacjach, informacjach podanych w Biuletynie Informacji Publicznych,
· planowanie kanałów informacyjnych i narzędzi w sposób ciekawy i zrozumiały dla czytelnika (min. przekładanie zebranych danych na sprawozdania, publikacje, broszury, informacje do umieszczenia na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznych czy w mediach społecznościowych),
· praca kreatywna nad redakcją, pisaniem i upowszechnianiem informacji zawartych w dokumentach strategicznych i operacyjnych oraz sprawozdaniach, twórcza obróbka wiedzy zebranej w różnego typu sprawozdaniach z działalności – np. przygotowanie ich do upowszechniania w postaci infografik, podcastów,  broszur, serii publikacji w mediach społecznościowych, filmów, treści na strony internetowe, treści do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznych,
· koordynacja prac nad publikacjami upowszechniającymi postępy, metody i działania prowadzone przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
· udział w spotkaniach i wydarzeniach związanych z upowszechnianiem innowacji społecznych, dobrych praktyk, metod, programów i usług społecznych kreowanych i wdrażanych przez gdyński samorząd – przez Laboratorium Innowacji Społecznych (min. pracach zespołów interdysplinarnych, wizytach studyjnych),
· obsługa strony internetowej LIS www.lis.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Wykształcenie:
· wykształcenie wyższe.

Wymagania niezbędne:
· min. roczne doświadczenie w pracy polegającej na przygotowywaniu/ koordynacji procesu przygotowywania publikacji (w postaci np. publikacji popularno-naukowych, raportów, artykułów, treści na strony internetowe, Biuletyn Informacji Publicznych czy do mediów społecznościowych),
· umiejętność samodzielnego przygotowania treści i koordynowania procesu powstawania kontentu informacyjnego według wyznaczonego harmonogramu, w oparciu o zbudowany zespół osób dostarczających informacje/treści,
· umiejętność systemowego myślenia, widzenia połączeń między procesami, strukturami – przekładająca się na umiejętność stworzenia i wdrożenia systemu zbierania, agregowania i dzielenia się danymi i informacjami,
· umiejętność analizy i wyciągania wniosków z dokumentów strategicznych, raportów, badań, treści zawartych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych i przekładanie ich na informacje w kreatywnej formie,
· dobra umiejętność wyczuwania kontekstów społecznych, wrażliwość społeczna w formułowaniu myśli i przekazu,
· doświadczenie pracy w sektorach kreatywnych, w pracy polegającej na artystycznej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji,
· duża samodzielność w planowaniu i realizacji pracy,
· kreatywność i bycie otwartym na nowości.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
· minimum rok doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. komunikacji / Social Media Managera i w zarządzaniu kampaniami w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem kanałów Facebook i Instagram lub/i w pracy kreatywnej związanej z tworzeniem publikacji, treści na strony internetowe, media społecznościowe,
· doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu działań zgodnych ze strategią marki i wyznaczonymi celami, w tym przede wszystkim artykułów prasowych, postów do mediów społecznościowych, grafik, zdjęć, publikacji,
· znajomość zagadnień PR,
· znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1,
· znajomość programu Canva w stopniu pozwalającym samodzielnie przygotowywać grafiki do publikacji,
· mile widziane doświadczenie w pracy przed kamerą lub wystąpień publicznych,
· chęć nauki i śledzenie najnowszych trendów w social mediach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV oraz list motywacyjny prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił poniżej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 24 listopada 2023 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego),

2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale Organizacji”,

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
·        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
·        Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
·        Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem,
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

oświadczenie rekrutacyjne

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót