Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

 Warunki pracy :

 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze;

 Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS):

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab.

Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Co robimy w Dziale Diagnoz i Partycypacji (DIP)?

Jako zespół DIP odpowiadamy przede wszystkim za koordynację gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, wdrażanie platformy dialogu społecznego i prowadzenie konsultacji społecznych na poziomie dzielnic i całego miasta. Wspieramy umiejętnościami badawczymi oraz pomysłami na angażowanie mieszkańców różne przedsięwzięcia prowadzone przez LIS oraz inne miejskie instytucje. Swoimi działaniami wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek.

W DIP słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami. Rozwijamy własne pomysły na podnoszenie jakości dialogu w mieście – szukamy nowych rozwiązań i upowszechniamy myślenie partycypacyjne wśród urzędników, radnych i mieszkańców. W każdym z realizowanych przez nas procesów wykorzystujemy zarówno nasze umiejętności analityczne, jak i doświadczenie moderatorskie oraz podejście nastawione na rozmowę, wymianę opinii i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

 Kogo szukamy?

Nowe osoby w zespole będą odpowiadać przede wszystkim za realizację procesów badawczych oraz ewaluacyjnych, które towarzyszą naszym standardowym działaniom oraz wdrażanie na poziomie ogólnomiejskim platformy do dialogu i partycypacji. Ponadto będą wspierać na co dzień realizację dotychczasowych działań Działu oraz pomagać w inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie rozwoju partycypacji w Gdyni.

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • planowanie i realizacja procesów badawczych oraz ewaluacyjnych (w tym ewaluacji każdej edycji Budżetu Obywatelskiego),
 • projektowanie i realizacja badań towarzyszących procesom konsultacyjnym,
 • pisanie raportów z przeprowadzonych procesów badawczych,
 • implementacja i rozwój platformy dialogu społecznego i partycypacji,
 • praca nad rozwojem innowacji społecznych w Gdyni w obszarze partycypacji obywatelskiej oraz przedsięwzięć tworzonych w dialogu z mieszkańcami,
 • udział w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim oraz budżetu obywatelskiego,
 • współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, lokalnymi aktywistami, interesariuszami przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć partycypacyjnych oraz na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w projektowaniu oraz realizowaniu procesów badawczych i ewaluacyjnych (przy wykorzystaniu metod ilościowych i jakościowych),
 • umiejętność dokonywania ilościowej i jakościowej analizy wyników badań oraz pisania raportów badawczych,
 • umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi, pakietem MS Office,
 • łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych),
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność i terminowość,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się,
 • ciekawość i gotowość na rozwój w obszarze partycypacji obywatelskiej,
 • otwartość na uczenie się i pracę procesową.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, w mowie i piśmie, w języku angielskim,
 • znajomość realiów funkcjonowania budżetu obywatelskiego,
 • umiejętność i doświadczenie w moderowaniu spotkań, debat,
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku gdyńskim, wiedza na temat specyfiki funkcjonowania miasta,
 • kreatywność i nieszablonowe podejście do spraw społecznych,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym, w sektorze pozarządowym).

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* list motywacyjny, CV;

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 2 sierpnia  2021  r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia

„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale Diagnoz i Partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych”

 1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego);
2/pocztą tradycyjną na powyższy adres;
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu i/lub warsztatu rekrutacyjnego
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:

– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
 • Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)  rekrutacji

DALSZE POWIERZENIE

Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 22 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:

 • Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO
  w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcyOgraniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO
  w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną LIS.

powrót