Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko księgowej/księgowego ds. rozliczania projektu UE

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: księgowy/a ds. rozliczania projektu  UE oraz obsługi księgowej jednostki
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Warunki pracy:  
– praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie,
– codzienna, bezpośrednia obsługa klienta.

 Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektu, zwłaszcza: a) obsługa księgowa (weryfikacja i opisywanie dokumentów, przelewy); b) kontrola postępu finansowego; c) sporządzanie wniosków o płatność; d) odpowiedzialność za dokumentację finansową projektu;
 • bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych dot. realizowanego projektu;
 • przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych z realizacji projektu;
 • przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizowanego projektu;
 • projektowanie i nanoszenie, w uzgodnieniu z koordynatorem, zmian we wniosku
 • o dofinansowanie (SL2014), wprowadzanie poprawek w harmonogramie, budżecie,
 • współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej LIS,
 • bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych LIS,
 • przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych LIS,
 • przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych LIS,
 • współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen LIS.

Wykształcenie: wyższe księgowe lub pokrewne

Wymagania niezbędne:

 • 2 lata  doświadczenia w rozliczaniu projektów ze środków UE,
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
 • znajomość zagadnień dot. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • obsługa pakietu MS Office
 • sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie pracy w jednostce budżetowej
 • doświadczenie w kontroli działalności/ rozliczaniu organizacji pozarządowych
 • znajomość programów finansowo-księgowych Progman.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata  o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
 • w miesiącu marcu stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił min. 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  26 kwietnia 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko:  księgowego ds. rozliczania projektu oraz prowadzenia księgowości LIS”

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00
·  Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót