LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do specjalisty w domach sąsiedzkich

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

 • Kodeksie pracy, Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, praca w budynku bez windy – na parterze i pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w trybie zmianowym (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna bezpośrednia obsługa klienta.

Główne obowiązki:

 • animacja społeczności lokalnej w domach sąsiedzkich: Przystani Lipowa 15 i Przystani Chylońska 237,
 • tworzenie oferty działalności Przystani w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych, przy pełnym zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca,
 • animowanie zajęć dla mieszkańców; organizacja spotkań, debat, warsztatów, szkoleń, akcji społecznych, wydarzeń sportowych i kulturalnych angażujących społeczność lokalną,
 • inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami miejskimi i organizacjami funkcjonującymi w domu sąsiedzkim,
 • prowadzenie stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rady Dzielnicy, organizacji pozarządowych,  z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami,
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych  i działań partycypacyjnych,
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami.

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w animacji społecznej/kulturalnej, np. prowadzeniu wydarzeń kulturalnych, akcji w społecznościach lokalnych opartych na partycypacji, moderowaniu spotkań z różnymi grupami odbiorców,
 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników,
 • wiedza na temat zasad prowadzenia grupy, znajomość procesu grupowego,
 • umiejętności organizacyjne,
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • kreatywność, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/społecznym,
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,
 • zdolność do szybkiego uczenia się,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prywatnym, w sektorze pozarządowym),
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań,
 • doświadczenie w pracy metodą projektową,
 • znajomość obsługi mediów społecznościowych,
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich,
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•        list motywacyjny, CV
•        dokument potwierdzający wykształcenie wyższe
•        świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające  doświadczenie zawodowe
•        kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
•        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
•        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, 
al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody 
w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi 
do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
•        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
•        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
•        Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 25 lipca 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od inspektora do specjalisty ds. domów sąsiedzkich”
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od strony ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót