Właśnie ogłoszono przetarg na budowę dwóch polan rekreacyjnych – przy ul. Rybaków na Babich Dołach i Dickmana na Oksywiu, czyli na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Polana na Babich Dołach // fot. materiały Laboratorium Innowacji Społecznycb
Polana na Babich Dołach // fot. materiały Laboratorium Innowacji Społecznycb

Polany na Babich Dołach i Oksywiu to już teraz popularne wśród mieszkańców miejsca odpoczynku i rekreacji. Przyciąga tu cisza, dużo naturalnej zieleni i bliskość plaży oraz wód Zatoki Puckiej. W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni, którym obie dzielnice są objęte, na listę zadań dla nich wpisano zagospodarowanie tych miejsc. Cel: dać możliwość aktywnego, ciekawego spędzania czasu i stworzyć warunki do udanego wypoczynku.

O tym, co mieszkańcy widzieliby na polanach, mówili podczas warsztatów i konsultacji zorganizowanych przez koordynujące rewitalizację Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Na tej podstawie powstały projekty architektoniczne. Dla każdej polany przygotowano inny, bo uwzględniający specyfikę miejsca i oczekiwania wyrażane przez przyszłych użytkowników. Teraz poszukiwany jest wykonawca.

– Na oferty w ogłoszonym właśnie przetargu na budowę polan rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach czekamy do 31 lipca, do godz. 13. Wykonawca może złożyć ofertę na obie lub jedną z polan – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Zakres prac dla obu polan jest podobny, dostosowany do charakteru i specyfiki danej lokalizacji.

Prace obejmą:
– wyznaczenie i wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ścieżek, miejsc postojowych oraz stref bezpiecznego korzystania z urządzeń sportowych i zabawowych
– rozbiórkę starego i wykonanie nowego miejsca do organizacji grilla (palenisko)
– dostawę i montaż obiektów małej architektury, m.in. urządzeń sportowych i zabawowych
– wykonanie i montaż obiektów małej architektury służących rekreacji
– dosianie traw
– wykonanie nasadzeń

– Już od pierwszych rozmów o możliwych sposobach zagospodarowania obu polan mieszkańcy zarówno Babich Dołów, jak i Oksywia podkreślali, jak ważne jest dla nich, by nie „zgubić” naturalnego charakteru obu miejsc – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wzięliśmy te głosy pod uwagę. Przykładowo, elementy małej architektury, jak ławki czy stoły, wykonane będą z drewna w kolorze naturalnym. Ingerencja w istniejącą zieleń polegać ma głównie na jej uporządkowaniu i dodaniu niewielkiej ilości nasadzeń zieleni niskiej.

– Warto też zaznaczyć, że przygotowane projekty zakładają powstanie miejsc dostępnych dla osób w każdym wieku oraz o różnych rodzajach niepełnosprawności, zgodnie ze „Standardami dostępności dla miasta Gdyni” – dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Mam tu na myśli np. urządzenia zabawowe dla dzieci czy siedziska, na których będzie można wypoczywać. Polany mają ogromny potencjał. Chcemy, by po ich zagospodarowaniu dobrze czuli się tu zarówno dotychczasowi amatorzy tych miejsc, jak i osoby które dopiero będą je poznawać.

Przewidziany do zagospodarowana obszar na Babich Dołach to 6286 m kw, na Oksywiu: 5570 m kw.

Na Oksywiu powstanie punkt widokowy: jako utwardzony, podłużny plac z ławkami na środku i przy obrzeżu. W środkowej części polany znajdzie się główny trawnik wielofunkcyjny: łąka otoczona niską zielenią. Północna część klifu to strefa zabaw dla dzieci oraz urządzenia street workout dla dorosłych. W południowej części polany, przy ścieżce pieszej z możliwością wjazdu pojazdów służb porządkowych, zlokalizowano strefę technicznej obsługi polany (wiata przysłaniająca toalety przenośne z zadaszoną wiatą na drewno, stojaki na rowery). Układ komunikacyjny na polanie powiązano z istniejącymi ciągami; opracowano go na podstawie tego, jak dziś poruszają się użytkownicy tego terenu. Przy zejściu na plażę i schodach terenowych zainstalowane mają być dodatkowe stojaki na rowery. Projekt zakłada też ścieżkę na terenie młodego zagajnika w północnej części polany.

Projektowany układ ścieżek na polanie na Babich Dołach przewiduje układ komunikacyjny zgodny z aktualnym i naturalnym sposobem poruszania się tu ludzi, uwzględnia też układ już istniejący na terenach do niej przylegających. Dzieli teren na strefy o różnych rodzajach aktywności. W części północnej i środkowej zlokalizowano trawnik wielofunkcyjny, miejsce na palenisko, w pobliżu którego usytuowano stół piknikowy. W zachodniej i południowej części polany zlokalizowano strefę zabaw z dziećmi oraz urządzenia street workout.

Na zrealizowanie inwestycji wykonawca będzie miał 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły: https://bip.um.gdynia.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro-4,8325/budowa-polan-rekreacyjnych-w-ramach-rewitalizacji-dzielnic-oksywie-i-babie-doly-w-gdyni,554954

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót