Poszerzenie granic Parku Centralnego o tereny między ul. Legionów a Tetmajera, ograniczenie proponowanej infrastruktury, dużo przestrzeni do piknikowania – oto tylko trzy z wielu uwag uwzględnionych w wyniku konsultacji społecznych. Swoje zdanie na temat tego, jak powinno wyglądać nowe miejsce do rekreacji, wyraziło ponad 300 mieszkańców Gdyni. 

Gdyński Park Centralny ma zająć około trzech hektarów. Plany jego powstania między al. Marszałka Piłsudskiego, ul. Świętojańską i Legionów władze miasta ogłosiły w maju. W ślad za tym rozpoczęły się konsultacje społeczne.

– Choć przygotowaliśmy wstępną koncepcję zależało nam na tym, by usłyszeć od gdynian, jak ich zdaniem Park Centralny powinien być urządzony. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wyobrażają sobie jego wygląd, z jakich funkcji chcieliby korzystać, a jakie ich zdaniem są zbędne. To oni będą użytkownikami tej przestrzeni, musi być dla atrakcyjna i przyjazna – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Punktem wyjścia do konsultacji społecznych były wizualizacje Parku Centralnego przygotowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Zaproponowano podzielenie terenu na dwie strefy: cichą oraz aktywną. Pierwsza miałaby być zlokalizowana bliżej ulicy Świętojańskiej, druga – bliżej ulicy Legionów. Strefę cichą tworzyć miałaby przestrzeń do siedzenia, piknikowania, gry w bule czy np. kometkę. W strefie aktywnej mogłoby się znaleźć wielofunkcyjne boisko, które zimą pełniłoby funkcję ślizgawki dla amatorów łyżwiarstwa. Sercem Parku Centralnego miałby być staw otoczony przez dwie specjalne trasy: jedną dla biegaczy, drugą dla rolkarzy. W parku mogłyby być zlokalizowane również funkcje związane z obsługą turystyki, a także niewielkie punkty gastronomiczne. Przedstawiony plan zakłada budowę podziemnego parkingu na około 280 miejsc.

Od 16 czerwca do 7 lipca swoje uwagi do propozycji przedstawionych przez urzędników zgłosiło ponad 310 osób. 253 z nich złożyły formularze konsultacyjne (papierowo, mailowo czy też wypełniając specjalną ankietę w internecie). W otwartej dyskusji i dwóch spacerach badawczych po terenie przyszłego parku uczestniczyło około 60 osób.

– Bardzo cieszy mnie tak liczny udział mieszkańców w konsultacjach, dziękuję za wszystkie uwagi i spostrzeżenia. Wiele z nich zostało uwzględnionych – mówi prezydent Wojciech Szczurek. – Gdynianie zwracali uwagę przede wszystkim na zieleń, dodatkową infrastrukturę umożliwiającą zarówno uprawianie sportu, jak i piknikowanie czy spokojny wypoczynek, ale też podnosili kwestie związane z poruszaniem się wewnątrz parku. O tym, że Park Centralny jest inwestycją oczekiwaną i potrzebną niech świadczy fakt, że pojawiły się też głosy dotyczące powiększenia go o przyległe tereny.

Wiadomo już, że w granice Parku Centralnego włączony zostanie obszar między ul. Legionów a ul. Tetmajera. Powstanie tu strefa dla osób preferujących spokojny odpoczynek. Nie ma natomiast możliwości powiększenia o grunty wzdłuż alei Piłsudskiego między ul. Legionów a Domem Marynarza, gdyż mają one prywatnych właścicieli.

Uwzględniając głosy mieszkańców, zrezygnowano z części proponowanej wcześniej infrastruktury. Nie powstanie więc ani boisko wielofunkcyjne, ani punkt informacji turystycznej. Tor do gry w bule znajdzie się w części między ul. Legionów a Tetmajera. Ograniczono wstępnie planowane funkcje gastronomiczne i usługowe. Pojawią się dwie toalety publiczne, niewielki punkt gastronomiczny oraz pawilon dla obsługi parku (w miejscu obecnego budynku MDK).

Cała przestrzeń zostanie zorganizowana tak, by w jak największym stopniu zachować istniejący drzewostan. Jednocześnie planowane są nowe nasadzenia. Urządzony zostanie też duży trawnik jako miejsce do piknikowania, leżenia i spędzania czasu na powietrzu. Będzie dużo ławek, stolików, przysiadaków. Park zostanie dobrze oświetlony i monitorowany, by można z niego korzystać także po zmroku. Przyszły projektant będzie zobowiązany do zaproponowania rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo pieszych w rejonie al. Marsz. Piłsudskiego – m.in. ma tu zostać wyznaczone dodatkowe przejście dla pieszych. Utrzymany zostanie – choć nieznacznie zmieni się jego lokalizacja – przystanek komunikacji miejskiej przy ul. Świętojańskiej. Pojawi się też nowy – przy al. Marsz. Piłsudskiego.
Wciąż trwa natomiast analiza uwag dotyczących parkingu podziemnego.

W imieniu Gminy Miasta Gdyni realizację inwestycji nadzorować będzie Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. – Pierwszym etapem będzie ogłoszenie otwartego konkursu na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej inwestycji. W regulaminie konkursu zostaną uwzględnione zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Gdyni rozstrzygnięcia podjęte w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zawarte w raporcie z tychże konsultacji – zapowiada Markos Pagudis, prezes zarządu Agencji Rozwoju Gdyni. – Regulamin konsultacji będzie uwzględniał również wytyczne Zarządu Dróg i Zieleni oraz Biura Planowania Przestrzennego dotyczące rozwiązań komunikacyjnych, jakie winny być spełnione w związku z realizacją inwestycji. W  zakresie projektowanej zieleni regulamin uwzględniać będzie, przygotowany przez Biuro Ogrodnika Miasta, projekt gospodarki drzewostanem.

Następnymi etapami realizacji inwestycji będą: wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz dokumentacją wykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i wreszcie – wyłonienie w drodze przetargu generalnego wykonawcy, który przystąpi do realizacji prac budowlanych. Planowany termin zakończenia wszystkich prac i oddanie Parku Centralnego w użytkowanie nastąpi za około trzy lata.

Raport z konsultacji społecznych w sprawie Parku Centralnego

powrót