PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1.    Podstawa prawna konkursu
1.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
1.2.   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).
1.3.   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
1.4.   Uchwała nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

2.    Ogłaszający konkurs
2.1.   Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00; fax: 58 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
www.gdynia.pl

3.    Obsługa merytoryczna konkursu
3.1.   Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
tel. 58 727 39 00; fax: 58 727 39 14
email: lis@lis.gdynia.pl
www.gdynia.pl/bip/lis
Prowadzący konkurs:
Monika Listwoń – tel. 58 / 727 39 21; e-mail: m.listwon@lis.gdynia.pl

3.2.   Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
3.2.1.  w skróconej treści w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
3.2.2.  w pełnej treści:
a.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
b.    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
c.    na stronie internetowej www.gdynia.pl.

4.    Rodzaj zadania
4.1.   Nazwa zadania: Organizowanie społeczności lokalnej – prowadzenie centrum aktywności mieszkańców.
4.2.   W ramach niniejszego zadania finansowana będzie realizacja działalności centrum aktywnego mieszkańca przy ul. Opata Hackiego 17A, zlokalizowanego na podobszarze rewitalizacji.
4.3.   Obszar realizacji niniejszego zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 (dalej: GPR); dla tego obszaru przeprowadzono szereg analiz, których wyniki znajdują się w GPR (str. 183-217). Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z tym materiałem, a działania zaproponowane przez Oferenta powinny odnosić się do opisanych w GPR kontekstów społecznych i przestrzennych.
4.4.   Cele merytoryczne, które powinny być realizowane poprzez działania proponowane przez Oferenta:
4.4.1.      cel generalny: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego;
4.4.2.      cele szczegółowe:
1)     zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej przez mieszkańców ZOH,
2)     stworzenie warunków umożliwiających integrację, w tym międzypokoleniową,
3)     zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej.
4.5.   Cele realizowane będą przez oferenta poprzez współpracę przy realizacji GPR z miejskimi jednostkami i organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie działań komplementarnych do tych realizowanych przez Przystań Opata Hackiego 33.

5.    Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
5.1.   Zleceniodawca zlecający zadanie przekaże podmiotowi, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, środki finansowe w formie dotacji w okresie od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r. w wysokości do 160.000,00 zł.
5.2.   Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
5.2.1.  zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
5.2.2.  zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych  przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
5.3.   Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu.
5.4.   Łączna kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych/ wyżywienia oraz transport (bilety komunikacji miejskiej, zakup paliwa) nie może przekraczać 2% całkowitej kwoty dotacji.

6.    Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
6.1.   Uprawnione do złożenia oferty są:
6.1.1.  organizacje pozarządowe:
6.1.1.1   nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
6.1.1.2   nie działające w celu osiągnięcia zysku,
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub następujące podmioty:
6.1.2.  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
6.1.3.  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
6.1.4.  spółdzielnie socjalne,
6.1.5.  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
6.2.   Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
6.3.   Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.

7.    Zasady przyznawania dotacji
7.1.   Wnioskowana kwota na realizację projektu nie może stanowić 100% planowanego budżetu zadania. Finansowy wkład własny jest obowiązkowy. Pomiędzy ogłaszającym konkurs a Oferentem zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
7.2.   Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
7.3.   Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może złożyć ofertę wspólną.
7.4.   W ramach otwartego konkursu ofert może zostać przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
7.5.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania zgodnie z sugestiami Komisji oceniającej.
7.6.   Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
7.6.1.  wydatków, które znajdują pokrycie ze środków Unii Europejskiej, budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych środków w ramach odrębnych dotacji,
7.6.2.  pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
7.6.3.  zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
7.6.4.  zakupu środków trwałych – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) – których wartość brutto przekracza 3 500 zł,
7.6.5.  działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
7.6.6.  udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7.6.7.  działalności politycznej lub religijnej,
7.6.8.  zakupu środków transportu.
7.7.   Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem i zaplanowanymi działaniami.
7.8.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
7.9.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.    Termin realizacji zadania
8.1.   Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

9.    Warunki realizacji zadania
9.1.   W ramach niniejszego zadania finansowana będzie działalność dotycząca organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca przy ul. Opata Hackiego 17A tj. na terenie osiedla objętego GPR, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r, realizująca cele, o których mowa w pkt 4.4 niniejszego ogłoszenia.
9.2.   Zadanie powinno wpisywać się w przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane dla tego obszaru w ramach / w oparciu o GPR i być komplementarne do działalności Przystani Opata Hackiego 33.
9.3.   Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu przez oferenta centrum aktywnego mieszkańca (min. 5 godzin zegarowych dziennie przez 5 dni w tygodniu) poprzez zapewnienie w ramach niniejszego projektu przestrzeni i animatorów/trenerów do:
a)      wspierania mieszkańców w organizowaniu i inicjowaniu spotkań (m.in. w postaci spotkań sąsiedzkich, zajęć rozwojowych, grup samopomocowych, poradnictwa, działalności wolontariuszy),
b)     wspierania mieszkańców w integracji i samodzielnym rozwiązywaniu problemów sąsiedzkich poprzez działania grup sąsiedzkich, samopomocy sąsiedzkiej, międzypokoleniowej integracji sąsiedzkiej, wzmacnianiu liderów,
c)      realizację (także we współpracy z miejskimi instytucjami i organizacjami) wydarzeń budujących tożsamość i wizerunek oraz umożliwiających mieszkańcom (pozytywne) utożsamianie się z osiedlem m.in. poprzez organizowanie cyklicznych imprez, wspieranie inicjatyw realizowanych przez samych mieszkańców/sąsiadów, festynów, wystaw),
d)     podejmowanie działań polegających na organizowaniu warunków do większego korzystania przez mieszkańców ZOH z przestrzeni wspólnej osiedla – realizację działań plenerowych w przestrzeni wspólnej, zachęcających mieszkańców do korzystania z niej (np. pikniki sąsiedzkie, rozwijanie oferty ogrodów sąsiedzkich).
9.4.   Do limitu minimalnej liczby aktywności określonej powyżej nie wlicza się działań prowadzonych przez podmioty trzecie, w ramach innych projektów/przedsięwzięć. Wskazanie takich dodatkowych działań będzie atutem oferty, jednak nie będzie traktowane jako spełnienie wymogów prowadzenia centrum  aktywnego mieszkańca przez minimum  5 godzin zegarowych przez 5 dni w tygodniu.
9.5.   Oferent może zaproponować, w ramach budżetu dotacji lub ze środków własnych, dodatkowe działania ponad określone wyżej minimum. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia wskazanego wyżej zakresu, jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego zadania.
9.6.   Realizacja wszystkich działań i aktywności podejmowanych w ramach zadania powinna zostać odpowiednio udokumentowana (poprzez m.in. sporządzane na bieżąco notatki i sprawozdania z realizowanej działalności; protokołowanie kluczowych spotkań; sporządzanie harmonogramów pracy, list obecności i zestawień; archiwizowanie egzemplarzy materiałów promocyjnych, informacyjnych, prasowych; dokumentowanie wydarzeń ze stron www i/lub mediów społecznościowych poprzez sporządzanie wydruków kluczowych artykułów; sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z realizowanych działań) i poddawana na bieżąco analizie.
9.7.   Oferent jest zobowiązany do współuczestniczenia w procesach ewaluacyjnych i monitoringowych, prowadzonych w ramach realizacji GPR oraz do modyfikacji oferty w odpowiedzi na wnioski płynące z ewaluacji.
9.8.   Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisać, jakie działania na rzecz gdyńskiego sektora obywatelskiego prowadził w ciągu trzech lat poprzedzających końcowy termin składania ofert (opis powinien znajdować się w cz. IV.15 oferty).
9.9.   W przypadku, gdy podmiot (Oferent) realizujący zadanie prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.
9.10.                   Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego przez siebie rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
9.11.                   Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zapisy uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę w ofercie realizacji zadania publicznego. Umowa będzie regulować szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania.
9.12. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zostanie zobowiązany w umowie do:
9.12.1.   racjonalnego gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji realizując zadanie w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także uwzględniający zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów;
9.12.2.    dokumentowania działań zaplanowanych w ofercie realizacji zadania publicznego (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności).

10.    Termin składania ofert
10.1.    Termin składania ofert wyznacza się na dzień 19 grudnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
10.2.    Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
10.3.    W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
10.3.1.   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych,
10.3.2.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
10.3.3.   na stronie internetowej www.gdynia.pl.

11.  Tryb składania ofert
11.1.    Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
11.2.    Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 20 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w pkt 12.1 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.“.
11.3.    W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.
11.4.    Oferta realizacji zadania publicznego sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać:
11.4.1.   szczegółowy opis zaplanowanych w ramach zadania działań, uwzględniający treści zawarte w pkt 4.4 i pkt 9.3 niniejszego ogłoszenia, w tym:
a)      sposób realizacji działania i sposób dokumentowania realizacji działania,
b)     przedstawienie, w jaki sposób dane działanie przełoży się na osiągnięcie celu,
c)      opis grupy docelowej,
d)     zakładaną liczbę odbiorców oraz metodologię pomiaru wskaźnika w tym zakresie i sposób dokumentacji osiągnięcia tego wskaźnika,
e)     zakładane rezultaty (twarde/mierzalne i miękkie/niemierzalne) dla społeczności lokalnej, przyjęte wskaźniki dla poszczególnych rezultatów mierzalnych i metodologię pomiaru każdego z przyjętych wskaźników;
11.4.2.   harmonogram i miejsce realizacji poszczególnych działań w ramach zadania;
11.4.3.   kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania wraz z uzasadnieniem, jeśli to zasadne, w tym w szczególności kalkulację poziomu kosztów administracyjnych i kosztów zarządzania zadaniem po stronie Oferenta, z uwzględnieniem spójności pomiędzy działaniami a pozycjami w budżecie;
11.4.4.   informację o wcześniejszej działalności Oferenta.
11.5.    Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna dodatkowo zawierać:
11.5.1.   jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
11.5.2.   sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.
11.6.    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
11.7.    Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja.
11.8.    Otwarty konkurs ofert może zostać rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
11.9.    Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
11.10.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.11.Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent składający ofertę.
11.12.Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
11.13. Oferta podmiotu, który wygra konkurs, stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

12.  Wymagane dokumenty
12.1.    Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następujące załączniki:
12.1.1.   aktualny odpis z innego niż KRS rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy tylko niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
12.1.2.   dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta – wyłącznie w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,
12.1.3.   kopię aktualnego statutu,
12.1.4.   pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – wyłącznie w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji,
12.1.5.   inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które Oferent powołuje się w ofercie (np. umowy, wstępne zgody, oświadczenia, zaświadczenia, życiorysy, listy intencyjne).
12.2.    Załączniki, o których mowa w pkt 12.1.2, 12.1.4, jeśli dotyczy, muszą być złożone w formie papierowej, wyłącznie w oryginale, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty. Pozostałe załączniki, tj. o których mowa w pkt 12.1.1, 12.1.3 i 12.1.5, są składane w wersji elektronicznej w generatorze ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
12.3.    Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do dostarczenia:
12.3.1.   informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
12.3.2.   umowy pomiędzy podmiotami, które złożyły ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

13.  Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu
13.1.    Treść ogłoszenia konkursu można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Laboratorium Innowacji Społecznych lub uzyskać w Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

14.  Tryb wyboru oferty oraz kryteria oceny
14.1.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
14.2.    Komisja Oceniająca dokona oceny złożonych ofert na posiedzeniu.
14.3.    Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
14.4.    Rozpatrywane będą oferty:
14.4.1.   złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
14.4.2.   prawidłowo zgłoszone w systemie www.witkac.pl wraz z wydrukowanym potwierdzeniem;
14.4.3.   złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
14.4.4.   dla których w terminie i prawidłowo dostarczono pisemne potwierdzenie złożenia oferty i pozostałe dokumenty w formie papierowej, o których mowa w pkt 12.2 zdanie pierwsze niniejszego ogłoszenia;
14.4.5.   zawierające komplet załączników;
14.4.6.   zgodne z założeniami konkursu.
14.5.    Ocena formalna oferty na podstawie kryteriów wskazanych w części I Karty Oceny Oferty dokonywana jest przez pracownika Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzącego konkurs.
14.6.    Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne wskazane w części II Karty Oceny Oferty, które będą brane pod uwagę przez Komisję Oceniającą przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
14.6.1.   kryteria oceny ustawowej (łącznie do 60 punktów):
a.    ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta w czasie – harmonogram i w przestrzeni – forma możliwa do wykonania, zgodna z obowiązującymi przepisami [TAK/NIE],
b.   analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków [do 5 pkt],
c.    ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania [do 15 pkt],
d.   wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł [do 10 pkt],
e.   ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie [do 30 pkt].
14.6.2.   kryteria oceny dodatkowej (łącznie do 40 punktów):
a.     Koncepcja i działania. W ramach tego kryterium oceniana będzie zaprezentowana w ofercie koncepcja i zaproponowane formy działań, w szczególności zakres, jakość i skala działań w kluczowych obszarach zadania, określonych w pkt 9.3 ogłoszenia [do 25 pkt].
b.   Dotychczasowa działalność. W ramach tego kryterium oceniana będzie udokumentowana przez Oferenta działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w okresie wskazanym w pkt 9.7 ogłoszenia [do 10 pkt].
c.    Promocja. W ramach tego kryterium oceniana będzie promocja proponowanych działań i usług, w szczególności adekwatność i efektywność zaproponowanych przez Oferenta sposobów na docieranie do mieszkańców, osób i grup mających być beneficjentami zadania [do 5 pkt].
14.7.    Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wynosi 60 punktów.

15.  Termin dokonania wyboru oferty
15.1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
15.2.    Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
15.3.    Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:
15.3.1     do unieważnienia konkursu z uwagi na brak złożonych ofert lub brak ofert spełniających wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
15.3.2     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
15.3.3     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
15.4.    Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie przysługuje odwołanie.
15.5.    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
15.5.1.   w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
15.5.2.   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Laboratorium Innowacji Społecznych,
15.5.3.   na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
15.5.4.   na stronie internetowej www.gdynia.pl.
15.6     Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować  umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku konkursu.

16.    Sprawozdawczość
16.1.    Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
16.1.1.   na podstawie zawartej umowy może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, a sprawozdanie to powinno zostać dostarczone w  terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
16.1.2.   zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończeniu realizacji zadania.
16.2.    Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
16.3.    O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
16.3.1.   data stempla pocztowego w przypadku  sprawozdań wysyłanych pocztą,
16.3.2.   data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.

17.  Kontrola realizacji zadania
17.1.    Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych.
17.2.    Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
17.3.    W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
 
18.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Nazwa zadania
i termin realizacji
Kwota rozliczonej 
dotacji w roku 2017
Kwota przekazanej
 dotacji w roku 2018
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegająca na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa-Opata Hackiego 130 000,00 zł 195 000,00 zł
powrót