Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim i studiów MBA. W mieście odpowiada za edukację, zdrowie oraz szeroko pojęte działania z obszaru inteligentnego miasta (tzw. smart city). Aktywność w przestrzeni miejskiej rozpoczynał angażując się jako bardzo młody gdynian w działalność organizacji pozarządowych. Dwukrotnie wybierany przez mieszkańców na radnego Rady Miasta Gdyni, pełnił także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych, był także szefem sztabu organizacyjnego Lotniczych Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race Gdynia. Od 2014 roku odpowiada m.in. za gdyński system oświatowy.
Do jego kompetencji należy także nadzór i koordynacja prac wdrażających rozwiązania z obszaru tzw. smart cities.

TEMAT WYSTĄPIENIA: Smart Cities a UrbanLab – w kontekście rozważań smart to nie tylko technologie.

Małgorzata Czaja

Kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemu zarządzania Urzędu Miasta Gdyni. Inicjatorka gdyńskich Otwartych danych. Absolwentka Akademii Morskiego w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), specjalność Zarządzanie Jakością.

Od urodzenia związana z Gdynią, a od listopada 2015 r. z Urzędem Miasta Gdyni, gdzie realizuje projekty związane z ideą smart city oraz podnoszeniem jakości życia mieszkańców Gdyni.

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, radca prawny. Jako Wiceprezydent Miasta Gdyni  odpowiada przede wszystkim za politykę gospodarczą. Nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, nadzorem nad mieniem miejskim, budynkami komunalnymi, turystyką, promocją i komunikacją społeczną, a także gminne jednostki – Biuro Planowania Przestrzestrzennego,  Powiatowy Urząd Pracy, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Centrum Nauki Experyment, Zarząd Komunikacji Miejskiej i Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Koordynuje wdrażanie strategii rozwoju miasta. Z upoważnienia Prezydenta Miasta wykonuje prawa i obowiązki właściciela wobec spółek, w których gmina posiada udziały. Ściśle współpracuje z międzynarodową organizacją Urban Land Institute, której jest członkiem. Pełni także funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Rozwoju Infrastruktury Komunikacyjnej.

Jest współautorką Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dającego podstawę do finansowania projektów metropolitalnych ze środków UE. 

TEMAT WYSTĄPIENIA: Rozwijanie biznesu w miastach przyszłości. Dlaczego Gdynia

Michał Guć

Wiceprezydent  Gdyni ds. innowacji. Inżynier budownictwa lądowego, magister ekonomii. W mieście odpowiada za: pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, budżet obywatelski, administrację architektoniczno-budowlaną, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, innowacje społeczne.
Przewodniczy Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Gdyńskiej Radzie ds. Seniorów oraz Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Był inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Przez dwie kadencje pracował w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodniczącym działającego przy Kancelarii Premiera zespołu zajmującego się reformą w zakresie zasad finansowania sektora pozarządowego ze środków publicznych.

 TEMAT WYSTĄPIENIA: Innowacje społeczne w politykach miejskich

Joanna Jaczewska

Socjolożka, analityczka danych, urbanistka. Od trzech lat związana z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie zaangażowana była między innymi w prowadzenie konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, realizację ewaluacji oraz przygotowywanie do wdrożenia otwartego oprogramowania (LimeSurvey, Consul, Decidim). Współkoordynatorka III Panelu Obywatelskiego w Gdańsku. Od 2018 roku pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się demokracją deliberatywną, e-partycypacją, zrównoważonym rozwojem oraz projektowaniem zorientowanym na człowieka.

Marek Łucyk

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Z wykształcenia politolog, z wyboru menedżer sportu. Pod jego skrzydłami Gdynia rozwinęła swoją ofertę rekreacyjną. Przedsięwzięcia, takie jak: program bezpłatnych zajęć sportowych Gdyńskie Poruszenie, rowerowy MTB Gdynia Maraton, czy Grand Prix Gdyni – największy cykl biegów ulicznych w Polsce, gromadzą miłośników aktywności fizycznej. Realizuje zadania w oparciu o szerokie partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, szkołami i radami dzielnic.  

TEMAT WYSTĄPIENIA: Klimatyczne Centrum Gdyni. Projektowanie zmian odpowiadających na potrzeby mieszkańców i zmiany klimatyczne

Wojciech Kłosowski

Ekspert samorządowy w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, jeden z najbardziej doświadczonych polskich specjalistów w zakresie rewitalizacji miast. Od ponad 25 lat pracuje jako niezależny doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych strategii i planów dotyczących rozwoju miast i regionów, w tym strategii gospodarczych, programów rewitalizacji, polityk społecznych, strategii w zakresie kultury. Jest autorem m. in. podręcznika „Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego”. Prywatnie – dziadek ośmiorga wnuków, autor powieści, szablista i zapalony uczestnik LARPów.

TEMAT WYSTĄPIENIA: Nowe spojrzenie na politykę społeczną miast w obszarze starzenia się społeczeństw

TEMAT WARSZTATU: Czy przestrzeń miejska przetrwa zmiany klimatu (warsztat z elementami gry strategicznej)

Martyna Obarska

Kulturoznawczyni, redaktorka wicenaczelna „Magazynu Miasta”. Bada, pisze i wykłada. Opisuje inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia. Wykłada na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie (Uniwersytet SWPS), gdzie współtworzyła moduł studiów miejskich w ramach kierunku poświęconego projektowaniu innowacji School of Ideas. Współtworzyła audycje „Usłysz Swoje Miasto” i podcast „Magazyn Miasta” w TOK fm.

Bartosz Piziak

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie (geografia społeczno-ekonomiczna) w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem kierunku zarządzenie i marketing w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Aktualnie adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, w którym koordynuje m.in. projekt pn. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także wdrażania koncepcji smart city w Polsce. Brał udział w różnych projektach badawczych. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz książek poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu. Jego pasją są podróże, a najlepiej regeneruje się Beskidach.

Kacper Pobłocki

fot. Jędrzej Sokołowski

Antropolog społeczny. Pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat z socjologii i antropologii społecznej na Central European University w Budapeszcie. Jest też absolwentem University College Utrecht w Holandii oraz był stypendystą kierowanego przez prof. Davida Harveya The Center for Place, Culture and Politics przy City University of New York. Jego praca doktorska pt. „The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland” została w 2011 r. wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Publikował m.in. w Critique of Anthropology czy Polish Sociological Review. Prowadził badania w Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Detroit, Teheranie i Tokio. W latach 2009-2014 wspomagał powstawanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce, m.in. jako koordynator merytoryczny pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Współautor książki „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” (Res Publica Nowa, 2013, nagroda im. Jerzego Regulskiego) oraz autor książki „Kapitalizm. Historia Krótkiego trwania”, która została uznana przez kapitułę konkursu Economicus za ekonomiczną książkę roku.

Dr hab. Mariusz Sokołowicz

Urodzony w Łodzi. Pracownik akademicki i miejski działacz społeczny. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w problematyce ekonomii miejskiej i marketingu terytorialnego. Autor i redaktor ponad 80 publikacji poświęconych problematyce ekonomii miejskiej. Przez kilka lat pracował jako zarządca i doradca na rynku nieruchomości. Był społecznym współautorem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 a w latach 2009-2013 jako urzędnik samorządowy był odpowiedzialny za jej rewitalizację. Kierował kilkoma projektami badawczymi oraz uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych m. in ze środków Horyzont 2020, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejskiego Funduszu Społecznego, Agencji ds. Grantów Republiki Czeskiej, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Miejski aktywista, m.in.  w Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, której celem jest rewitalizacja centrum Łodzi i wzmacnianie łódzkiej tożsamości. Swoje wiedzę i doświadczenie pogłębia podczas licznych wyjazdów zagranicznych, m.in. do Francji, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech i Słowacji. W wolnych chwilach dużo czyta i trochę pisze. Jego pasją są podróże, szczególnie motocyklowe.

TEMAT WYSTĄPIENIA: Architektura wyboru. Nudge units w samorządach – czy można wdrożyć narzędzia architektury wyboru w polskich miastach?

Warunkiem skuteczności realizacji polityki miejskiej jest akceptacja jej założeń przez mieszkańców. Aby przekonać mieszkańców do działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miast, można stosować tzw. narzędzia architektury wyboru, które do tej pory wykorzystywane były przede wszystkim przez rządy niektórych państw. Wydaje się jednak, że wiele z nich można zaimplementować w samorządach terytorialnych.
Podczas sesji wyjaśniona zostanie koncepcja, zaprezentowane narzędzia i zaproponowane możliwości wykorzystania architektury wyboru w polskich samorządach.

→ TEMAT WARSZTATU: Komunikacja i marketing terytorialny w procesie adaptacji do zmian klimatu

Celem warsztatu jest wspólne wypracowanie obszarów, w których koncepcja architektury wyboru może być realnie wykorzystana w samorządach, oraz wypracowanie możliwych rozwiązań powoływania samorządowych „nudge units” .

Umiejętności, które prowadzący chce przekazać to kreatywne myślenie o projektowaniu nowych rozwiązań instytucjonalnych w ramach tradycyjnych struktur samorządowych oraz myślenie międzysektorowe i transwersalne.

Filip Springer

Pisarz i fotograf. Autor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. Miedzianka. Historia znikania, Wanna z kolumnadą, 13 pięter,Miasto Archipelag, Źle urodzone, Dwunaste: Nie myśl, że uciekniesz.  Stypendysta Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce. Jego książki tłumaczone są na chiński, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski i węgierski. Współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie, współtwórca festiwalu literackiego MiedziankaFest.

TEMAT WYSTĄPIENIA: Budowanie przyszłości. Architektura to sztuka, która pozwala podróżować w czasie. Dzięki jej długiemu trwaniu możemy nie tylko przenieść się w przeszłość i poczuć na własnej skórze relacje przestrzenne stworzone dla ludzi żyjących w danym miejscu przed wiekami, ale także wyruszyć w przyszłość by zobaczyć jak nasze budynki i miasta będą wyglądały za 20, 30 albo 70 lat. Każdy z interesariuszy procesu inwestycyjnego (deweloper, architekt, wykonawca, użytkownik, sąsiad) operuje jednak zupełnie innym pojęciem „przyszłości”. Tam gdzie termin jej ważności kończy się dla dewelopera (wraz z wygaśnięciem umów gwarancyjnych i rękojmi) tam dopiero zaczyna się tak naprawdę przyszłość użytkownika. Katastrofa ekologiczna zrównuje nas w tej złożonej relacji do czasu. Bez podjęcia radykalnych i wielkoskalowych działań na rzecz klimatu termin ważności przyszłości projektowanej dla nas przez architekturę jest niezwykle krótki.

Dr Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni. Gdynianin w trzecim pokoleniu, kocha Gdynię. Doktor prawa, z zawodu sędzia. Aktywność samorządową poprzedzoną działalnością obywatelską (współtworzył Komitet Obywatelski) rozpoczął w 1990 roku, kiedy został radnym Rady Miasta Gdyni. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Inicjator powołania w 2011 roku Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, którego celem jest współpraca działających w nim samorządów na rzecz rozwoju Pomorza. Wiceprezes zarządu powołanego w 2015 roku Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Autor książki pt. Działalność gospodarcza gmin w portach morskich (Gdańsk 2002) oraz wielu artykułów prasowych z zakresu prawa i samorządności; współautor książki Prawo w portach morskich (Warszawa 1998).

Aleksandra Zemke

Absolwentka Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 roku założyła w Hiszpanii organizację pozarządową Smilemundo, tworzącą innowacyjne narzędzia edukacyjne wspierające zrównoważony rozwój. Od lat współpracuje z instytucjami działającymi na polu polityki lokalnej: United Cities and Local Governments, UNDP, UN – Habitat, Eduacting Cities czy Prowincja Barcelona. Tworzy dla nich programy edukacyjne związane przede wszystkim z Agendą 2030 i innowacjami na polu Ekonomii Społecznej i  Solidarnej. Tworzone przez nią narzędzia wyróżnone zostały wieloma nagrodami, w tym prestiżową Word Summit Youth Award, przyznanej przez ONZ w Brazylii dla najlepszych projektów wykorzystujących nowe technologie do promowania zrównoważonego rozwoju.

TEMAT WYSTĄPIENIA: Miasto to ciągły dialog. Rozwój miasta wymaga dojrzałej rozmowy między wszystkimi jego użytkownikami,  każdy z nas jest częścią procesu rozwoju i planowania miasta (nawet jeśli świadomie w nim nie uczestniczy). Samorząd jest tylko jednym z aktorów w poszukiwaniu odpowiedzi na największe wyzwania, bez oddolnych inicjatyw trudno podejmować odważne decyzje – potrzeba edukacji, planowania i podejmowania decyzji w oparciu o dostępną wiedzę.

Prezentacja oparta o przykłady z Barcelony i o rezultaty gry symulacyjnej, które pokazują kiedy partycypacja może się udać, zainspirować i pobudzić do refleksji nad tym jak angażować się w tworzenie miast przyszłości.

TEMAT WARSZTATU: gra aktywizująca SmileUrbo. Udział w zaproponowanej grze pokaże jak poruszać się w tematyce demokracji lokalnej, wielowymiarowości decyzji, zrównoważonego rozwój, mechanizmów budowania porozumienia.
Zainspiruje do innowacyjnych i dostosowanych do różnych sytuacji sposobów na rozwiązywanie konfliktów, udział w debacie publicznej,  korzystanie z narzędzi partycypacji.

powrót