Rozpoczynający 1 lutego 2021 roku drugą kadencję Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Dla Prezydenta Miasta Gdyni pełni też funkcję opiniodawczo – doradczą. Praca w komitecie ma charakter społeczny.

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. W sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu naboru oraz naboru uzupełniającego na członków komitetu oraz wskazaniu reprezentantów przez właściwe podmioty wskazane w wyżej wymienionej Uchwale Rady Miasta Gdyni, Zarządzeniem nr 3245/21/VIII/R z dnia 26 stycznia 2021 r. powołał na trzyletnią kadencję Gdyński Komitet Rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni Komitet liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na  obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli rad dzielnic – po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.

Skład Komitetu Rewitalizacji na jego drugą kadencję liczy 21 członków:

 1. Pan Arkadiusz Głodowski – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon tzw. Meksyku), 
 2. Pan Krzysztof Mudza – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza), 
 3. Pani Stanisława Kozłowska – radna dzielnicy Babie Doły w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków), 
 4. Pan Tomasz Sobczyk – przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych i pod­miotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, 
 5. Pani Ida Bocian – przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, 
 6. Pan Marek Radyko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, 
 7. Pan Piotr Lewko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmio­tów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie oraz grup nieformalnych, 
 8. Pan Łukasz Wyszyński – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria­cie oraz grup nieformalnych, 
 9. Pan Michał Hermanowski – radny dzielnicy Babie Doły, 
 10. Pan Kordian Kulaszewicz – radny dzielnicy Chylonia, 
 11. Pani Ewa Zawadzka – radna dzielnicy Leszczynki, 
 12. Pan Czesław Zaorski– radny dzielnicy Oksywie,  
 13. Pan Artur Plata – radny dzielnicy Witomino, 
 14. Pani Elżbieta Sierżęga – radna rady miasta (okręg nr 1), 
 15. Pan Marcin Wołek – radny rady miasta (okręg nr 2), 
 16. Pani Danuta Styk – radna rady miasta (okręg nr 3), 
 17. Pan Marcin Augustjański – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych), 
 18. Pani Anna Łepik – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni), 
 19. Pan Jarosław Józefczyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), 
 20. Pan Andrzej Ryński – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni), 
 21. Pan Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (wiceprezydent Miasta Gdyni).
powrót