Rozpoczynający 1 lutego 2024 roku trzecią kadencję Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Dla Prezydenta Miasta Gdyni pełni też funkcję opiniodawczo – doradczą. Praca w komitecie ma charakter społeczny.

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. W sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu naboru na członków komitetu oraz wskazaniu reprezentantów przez właściwe podmioty wskazane w wyżej wymienionej Uchwale Rady Miasta Gdyni, Zarządzeniem nr 7300/24/VIII/R z dnia 30 stycznia 2024 r. powołał na trzyletnią kadencję Gdyński Komitet Rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni Komitet liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na  obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli rad dzielnic – po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.

Skład Komitetu Rewitalizacji na jego trzecią kadencję liczy 20 członków:

 1. Pan Arkadiusz Głodowski – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon tzw. Meksyku),
 2. Pan Krzysztof Mudza – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza),
 3. Pan Robert Nieżorawski – radny dzielnicy Leszczynki,
 4. Pani Monika Popiel – radna dzielnicy Oksywie,
 5. Pan Kordian Kulaszewicz – radny dzielnicy Chylonia,
 6. Pan Marcin Chwiałkowski – radny dzielnicy Babie Doły,
 7. Pani Elżbieta Sierżęga – radna rady miasta (okręg nr 1),
 8. Pan Marcin Wołek – radny rady miasta (okręg nr 2),
 9. Pani Danuta Styk – radna rady miasta (okręg nr 3),
 10. Pan Marek Radyko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
 11. Pani Barbara Hinz-Harazin – przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmio­tów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie oraz grup nieformalnych,
 12. Pan Jarosław Barbarski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria­cie oraz grup nieformalnych,
 13. Pan Patryk Bławat –  przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
 14. Pani Monika Księżopolska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2),
 15. Pani Joanna Wasilewska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni),
 16. Pani Beata Kreft – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (dyrektor Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni)
 17. Pan Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (wiceprezydent Miasta Gdyni).
 18. Pani Luiza Bukowska – mieszkanka podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chylonia, osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego),
 19. Pani Marta Galla – mieszkanka podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły),
 20. Pan Przemysław Kropidłowski – przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji.

powrót